100 نکته آموزنده از احادیت و روایات مذهبی در مورد حاملگی

100 نکته آموزنده از احادیت و روایات مذهبی در مورد حاملگی

.امام رضا (ع)ـ درباره آميزش و آداب آن ـ : پس چون آن كار را كردي ، راست مايست و كامل هم منشين ؛ بلكه برپهلوي راست لم بده و سپس ، زماني پس از آن كه كار خويش به پايان برده اي

100 نکته آموزنده از احادیت و روایات مذهبی در مورد حاملگی

اسلام و بارداری

اسلام و بارداری

آنچه پس از آميزش ، بايسته است

الف ـ پيشاب كردن

1060. پيامبرخدا (ص): اگر مردي با همسر خويش نزديكي كرد ، تا پيشاب نكرده است ، غسل نكند ؛ از اين بيم كه مبادا باقي مانده مني در آمد و شد باشد و از آن ، دردي بي درمان خيزد .

1061.امام رضا (ع)ـ درباره آميزش و آداب آن ـ : پس چون آن كار را كردي ، راست مايست و كامل هم منشين ؛ بلكه برپهلوي راست لم بده و سپس ، زماني پس از آن كه كار خويش به پايان برده اي ، براي پيشاب كردن برخيز . در اين صورت ، به اذن خداوند عزوجل از سنگ [مثانه] درامان خواهي بود .

ب ـ شستن شرمگاه

1062. پيامبرخدا (ص): اگر كسي از شما به سراغ زن خويش رفت و آن گاه خواست ديگر بار بازگردد ، شرمگاه خويش را بشويد .

ج ـ غسل

1063. امام صادق (ع)ـ درپاسخ زنديقي كه پرسيد : علت غسل جنابت چيست ؟ همانا آميزش كننده ، كاري حلال انجام داده است و كار حلال هم مايه آلودگي نيست ـ : جنابت ، همانند حيض است ؛ چرا كه نطفه ، خوني است استحكام نايافته و آميزش هم امكانپذير نيست ،‌ مگر به حركتي سخت و شهوتي چيره . پس ، چون به پايان رساند ، بدن ، نفس مي كشد و مرد از نفس آن ، در خود بويي بد احساس مي كند . غسل براي همين واجب شده است و البته غسل جنابت ، افزون بر اين ، امانتي است كه خداوند به بندگان خويش سپرده است تا از اين رهگذر ، آنان را بيازمايد .

1064. امام رضا (ع): علت غسل جنابت ، پاكيزگي است تا انسان از آنچه از آزردگي آن كار ديده است ، تطهير شود و همه تن او پاك گردد ؛ زيرا جنابت ، از همه بدن شخص برخاسته و از همين رو ، تطهير همه بدن بر او واجب شده است .

اما علت آسان تر گرفتن درباره پيشاب و مدفوع ، آن است كه از جنابت بيشتر و هميشگي ترند و از همين رو ، به سبب فراواني ، مشقت آوري و بيرون آمدن آنها بدون خواست وشهوت ، خداوند ، دراين باره به وضو بسنده داشته است ، در حالي كه جنابت ، تنها از لذت جويي و لذت يابي و وا داشتن خود به اين كار از انسان برمي خيرد .

د ـ خوردن عسل

1065. امام رضا (ع)ـ درباره آميزش و آداب آن ـ : پس ، غسل كن و همان دم ، قدري موميايي يا شربت عسل يا با عسلي كه كف آن را برداشته باشند ، بخور؛ زيرا اين كار، همانند آن آبي را كه از تو بيرون رفته است ، به تو باز مي گرداند .

13/9

آنچه انسان را بر آميزش ياري مي دهد

13/9 ـ 1

خوردن زردك

1066. امام صادق (ع): زردك ، مايه ايمني از قولنج و بواسير است و به جماع ، كمك مي كند .

1067. امام صادق(ع): خوردن زردك ، كليه ها را گرم مي كند و آلت را برمي خيزاند .

ر . ك : ج 2 ، ص 277 ( زردك )

13/9 ـ 2

خوردن خرماي برني

1068. پيامبرخدا (ص): درباره خواص خرماي برني ـ : اينك اين جبرئيل است كه به من خبر مي دهد كه در اين خرمايتان ، نه ويژگي است . [ ازآن جمله ] شيطان را سرگشته مي كند ، پشت را قوي مي سازد و برتوان نزديكي مي افزايد .

1069. پيامبرخدا (ص): جبرئيل مي گويد : « خرماي برني … برآب ستون فقرات مي افزايد » .

13/9 ـ 3

خوردن انجير

1070. پيامبرخدا (ص): انجير، تازه و خشك ، بخوريد ؛ چرا كه بر قدرت همبستري مي افزايد ، بواسير را ريشه كن مي كند و براي درمان نقرس و سردي مزاج ، سودمند است .

13/9 ـ 4

خوردن خربزه

1071. پيامبرخدا (ص): بر شما باد خربزه ؛ چرا كه درآن ، ده ويژگي است : خوردني است ؛ آشاميدني است ، شستشو دهنده است ؛ خوش بو كننده است ؛ مثانه را مي شويد ؛ شكم را مي شويد ؛ آب كمر را فراوان مي سازد ؛ نيروي همبستري را مي افزايد ؛ سردي مزاج را از ميان برمي دارد ؛ و پوست را تميز مي كند .

13/9

خوردن پياز

1072. امام صادق (ع): پياز بخوريد ؛ چرا كه سه ويژگي دارد : بوي دهان را خوش مي سازد ، لثه را استحكام مي بخشد ، و آب و توان آميزش را افزون مي كند .

همچنين ، ر . ك : ج 2، ص 213، ح 1532و ص 213 ـ 215، ح 1535 ـ 1538 .

13/9 ـ6

خوردن تخم مرغ

1073. امام باقر(ع): هر كس فرزندي ندارد ، تخم مرغ بخورد و فراوان ازآن بهره ببرد ؛ چرا كه نسل را مي افزايد .

1074. امام كاظم (ع): فراوان خوردن تخم مرغ ، فرزند را افزون مي سازد .

ر . ك : ج 2 ، ص 225 ( خواص تخم مرغ ).

13/9 ـ 7

خوردن تخم مرغ همراه با پياز و روغن زيتون

1075. مكارم الاخلاق ـ به نقل از يكي از ياران امام صادق (ع): به امام (ع) گفتم : فدايت شوم ! من كنيز مي خرم . دوست دارم چيزي به من تعليم فرمايي كه بر [ آميزش با ] آنها توانايي يابم .

فرمود : « پياز را ريزكرده ، در روغن سرخ كن ، تخم مرغي هم در سيني اي بشكن و قدري نمك برآن بپاش . آن گاه ، اين تخم مرغ را روي پياز و روغن زيتون بريز و اندكي بجوشان و سپس از آن ، بخور» .

راوي گويد : اين كار را انجام دادم و از آن پس ، هر گاه قصد آميزش با آن كنيزان مي كردم ، بر آن توانايي داشتم .

1076. امام كاظم (ع): هر كس تخم مرغ و پياز و روغن زيتون بخورد ، بر توان جنسي او افزوده شود و هر كس گوشت و تخم مرغ بخورد ، استخوان فرزندش درشت باشد .

1077.الكافي ـ به نقل از عمر بن ابي حسنه جمال ـ : نزد امام كاظم (ع)، از كمي فرزند ، اظهار ناراحتي كردم . به من فرمود : « از خداوند ، آمرزش بطلب و تخم مرغ با پياز بخور » .

13/9 ـ 8

خوردن تخم مرغ با گوشت

1078. پيامبرخدا (ص): گوشت با تخم مرغ ، بر توان جنسي مي افزايد .

1079. امام صادق (ع) : يكي از پيامبران ، ازكمي فرزندان به درگاه خداوند عزوجل شكايت برد . خداوند فرمود : « گوشت با تخم مرغ بخور » .

ر . ك : ج 1 ، ص 635 ح 1076.

13/9 ـ 9

خوردن هوبره

1080. امام كاظم (ع): در خوردن هوبره ، اشكالي نمي بينم . آن ، براي بواسير و درد كمر، خوب است و از چيزهايي است كه بر فراواني آميزش ، انسان را ياري مي رساند .

13/9 ـ 10

خوردن حليم

1081. امام صادق (ع): يكي از پيامبران ، از ضعف و كمي توان آميزش به درگاه خداوند عزوجل اظهار ناراحتي كرد . خداوند ، او را به خوردن حليم ، فرمان داد .

13/9 ـ 11

خوردن سويق با روغن زيتون

1082. امام صادق (ع): خوردن سويق با روغن زيتون ، گوشت را مي روياند ، استخوان را استحكام مي بخشد ، پوست را نازك مي كند و بر توان جنسي مي افزايد .

13/9 ـ 12

نوشيدن شير با عسل

1083. امام كاظم (ع): هركس آب كمرش بر وي ديگرگون شود ، شير تازه با عسل برايش سودمند است .

13/9 ـ 13

استفاده از مشكك

1084. امام صادق (ع): مشكك به لابه لاي دندان هاي خويش درآوريد ؛ چرا كه دهان را خوش بو مي كند و بر توان همبستري مي افزايد .

13/9 ـ 14

بوي خوش

1085. پيامبرخدا (ص): بوي خوش ، قلب را استواري مي بخشد و بر توان همبستري مي افزايد .

1086. امام صادق (ع): بوي خوش ، قلب را استواري مي بخشد و بر توان جنسي مي افزايد .

13/9 ـ 15

شانه زدن موها

1087. پيامبرخدا (ص): فراوان شانه زدن موها ، وبا را از ميان مي برد ، روزي مي آورد و بر قدرت انسان براي نزديكي مي افزايد .

13/9 ـ 16

سرمه كشيدن

1088. امام صادق (ع): سرمه ، توان همبستري را افزون مي سازد .

1089. امام رضا (ع): برتو باد سرمه سياه ؛ چرا كه ديده را جلا مي دهد ، مژگان را مي روياند ، دهان را خوش بو مي سازد و بر توان جنسي مي افزايد .

13/9 ـ 17

خضاب كردن

1090. رسول الله (ص): برشما باد مهتر همه خضاب ها ، كه پوست را پاكيزه مي كند و قدرت همبستري را مي افزايد .

1091. امام كاظم (ع) : در خضاب ، سه ويژگي است : هيبت آوري درجنگ ، مهر آوري به زنان ، و توان جنسي را نيز مي افزايد .

1092. پيامبرخدا (ص): بر شما باد حنا ؛ چرا كه [ ديده هاي ] سرتان را روشن مي سازد ، دل هايتان را پاك مي كند و بر توان جنسي مي افزايد .

1093. امام صادق (ع): سرمه ، توان همبستري را افزايش مي دهد . حنا نيز بر آن مي افزايد .

13/9 ـ 18

نوره كشيدن

1094. امام كاظم (ع): موي سر، چون بلند شود ، آب كمر ازجريان مي افتد ، مفاصل ، سست مي شوند و ضعف و سل به دنبال مي آورد . اما نوره ، آب كمر را افزون مي سازد ، بدن را تقويت مي كند ، بر پيه كليه ها مي افزايد و بدن را چاق مي كند .

ر . ك : ج 2 ، ص 333 ، ح 1756.

13/10

آنچه از توان جنسي مي كاهد

13/10 ـ 1

روزه

1095. پيامبرخدا (ص): هر كس توان همسر گرفتن دارد ، همسر گيرد ؛ چرا كه بيشتر ، مايه فرو هليدن چشمان ، و نگه داشتن دامن است . هركس هم توان ندارد ، بر او باد روزه ؛ چرا كه داراي نوعي عقيم كنندگي است .

همچنين ، ر . ك : ج 1 ، ص 645 ، ح 1097 و 1098.

13/10 ـ 2

واگذاردن مو

1096. امام علي (ع): موي هيچ مردي زياد نشود ، مگر آن كه شهوتش كاهش يابد .

1097. الكافي ـ به نقل از محمد بن يحيي ، در حديثي كه سندش را به معصوم (ع) رساند ـ : مردي نزد پيامبرخدا آمد و گفت : اي پيامبر خدا! من توانايي مالي ندارم تا زناني به همسري گيرم . اينك ازبي همسري به پيشگاه تو شكايت مي آورم .

فرمود : « موي بدنت را واگذار تا فراوان شود و پيوسته نيز روزه بگير » .

او اين كار را انجام داد و چيرگي شهوت وي از ميان رفت .

1098. المعجم الكبير ـ به نقل از ابن عباس ـ : مردي نزد پيامبرخدا ، از بي زني اظهار ناراحتي كرد و گفت : آيا خود را اخته كنم ؟

فرمود : « نه . كسي كه اخته باشد يا خود را اخته كند ، از ما نيست . روزه بدار و موي بدنت را واگذار» .

13/10 ـ 3

كفش مشكي

1099. الكافي ـ به نقل از حنان بن سدير ـ : در حالي كه كفش سياه پوشيده بودم ، بر امام صادق (ع) وارد شدم .

فرمود : « اي حنان! تو را به رنگ سياه ، چه كار؟! آيا نمي داني كه درآن ، سه ويژگي است : ديده را ضعيف مي كند ، آلت را سست مي سازد ، و پيري مي آورد و افزون بر اين ، جامه جباران است ؟ » .

گفتم : پس چه پاي افزاري بپوشم ؟

فرمود : « برتو باد زرد ؛ چرا كه درآن ، سه ويژگي است : ديده را جلا مي دهد ، آلت را استحكام مي بخشد ، و اندوه را از انسان دور مي كند و افزون بر اين ، از جامه هاي پيامبران است » .

ر . ك : ( توصيه هاي پزشكي / نقش كفش در سلامت ) ج 1، ص 119، ح 141.

فصل چهاردهم

جنين

14/1

تحول جنين

قرآن

« ما انسان را از گل خالص بيافريديم . سپس او را نطفه اي ساختيم در جايگاهي استوار. آن گاه ، نطفه را به صورت خون بسته گردانديم . سپس ، خون بسته را پاره مضغه ( چيزي شبيه گوشت جويده شده) كرديم . سپس ، مضغه را بصورت استخوان هايي درآورديم و آن گاه ، استخوان ها را با گوشت پوشانديم و سرانجام ، آن را آفرينش تازه اي داديم . پس فرخنده آمد خدا كه بهترين آفريننده است »

« هان ، اي آدميان! اگر درباره رستاخيز درترديد هستيد ، بدانيد كه ما شما را از خاكي ، آن گاه از نطفه اي ، سپس از لخته اي ، و سرانجام از پاره گوشتي تمام آفريده و ناتمام آفريده است ، خلق كرديم تا برايتان روشن گردانيم . آنچه خواهيم تا زماني معين در رحم ها قرار دهيم و سپس ، شما را درسيماي كودكي بيرون آوريم تا به رشدتان برسيد »

« اوست آن كه شما را از خاك ، سپس از نطفه و سپس ا زلخته اي بيافريد و سپس ، شما را در سيماي كودكي بيرون آورد تا سپس به رشد آن برسيد و ازآن پس ، پير شويد . از شما ، كساني هستند كه پيش از آن سن مي ميرند و تا آن كه به مهلت معيني برسيد . باشد كه شما بينديشيد »

« خداوند ، شما را از خاك و سپس از نطفه آفريد و آن گاه ، شما را جفت گردانيد . هيچ مادينه اي بارنگيرد و هيچ دراز عمري ، زندگي اي طولاني نمي كند و هيچ از عمركس كاسته نشود ، مگرآن كه درديواني ثبت باشد . اين كار ، براي خداوند ، آسان است »

« بي گمان ، ما انسان را از نطفه اي آميخته بيافريديم تا او را بيازماييم . پس او را شنوايي بينا قرار

داديم»

حديث

1100. الكافي ـ به نقل از حسين بن خالد ـ : به امام كاظم (ع) گفتم : از پيامبر(ص) برايمان روايت شده كه فرموده است : « هر كس شراب بخورد ، تا چهل روز ، نماز وي برايش حساب نمي شود » .

امام (ع) فرمود : « درست گفته اند » .

گفتم : چگونه تنها چهل روز براي وي نمازي حساب نمي شود ، نه كمتر ازآن و نه بيشتر؟

فرمود : « خداوند عزوجل ، خلقت انسان را تقديركرد . [ در اين تقدير] چهل روز او را در حالت نطفه بداشت . سپس ، او را از اين حالت ، نقل داد و چهل روز علقه گردانيد . سپس ديگر بار او را به حالي ديگر نقل داد و چهل روز مضغه بداشت .

از اين رو ، اگر انسان شراب بخورد ، اين شراب ، چهل روز ، يعني به اندازه روزهاي نقل خلقت وي [ از مرحله اي به مرحله ديگر] در نرمه استخوان هاي وي مي ماند » .

امام (ع) سپس فرمود : « و همه آنچه مي خورد نيز چنين است : خوراك و نوشاب او به مدت چهل روز در نرمه استخوان هايش مي ماند » .

1101. امام صادق (ع)ـ درتوصيف خلقت انسان ـ : آغاز آن ، شكل دادن به جنين در رحم است ؛ جايي كه نه چشمي آن را مي بيند و نه دستي بدان مي رسد . آن گاه ، خداوند آن را تدبير مي كند تا به صورت انساني بيرون آيد ، كامل و برخوردار از همه آنچه برپايي و درستي وي ، بدانها وابسته است ؛ يعني اندام هاي دروني و اندام هاي بيروني و كارگر، تا همه آنچه درتركيب اعضاي وي ، يعني تركيب استخوان ، گوشت ، پيه ، مغز ، پي ، رگ و غضروف ها وجود دارد .

1102. پيامبرخدا (ص)ـ در پاسخ به پرسشي درباره نوشيدني كودك در شكم مادرخويش ـ : اما نوشيدني كودك در شكم مادر؛ او چهل شب ، نطفه است ، چهل شب به صورت يك لخته ، چهل شب به صورت يك آميخته ، چهل شب آميخته اي رنگ به خود گرفته ، سپس چهل شب يك پاره گوشت است ، چهل شب استخواني رو به استحكام ، و آن گاه ، جنين . دراين هنگام است كه بانگي مي كند و روح در او دميده مي شود . پس اگر خداوند ـ جل اسمه ـ بخواهد او را بصورت آفريده اي كامل بيرون آورد [ بيرون آورد ] و اگر نيز بخواهد ، او را تا نه ماه در رحم همچنان بدارد ؛ چرا كه فرمان او روا وسخن او راست است . [ در همه اين مهلت ] ، رگ هاي رحم به كودك آب مي رسانند و از همان جاست كه كودك، پديد مي آيد .

1103. امام صادق (ع)ـ خطاب به مفضل بن عمر ـ : اي مفضل! با ياد كردن از خلقت انسان ، آغازمي كنيم

ازآن پند گير. آغاز آن ، تدبير جنين در رحم است ، در حالي كه در سه پرده از ظلمت قرار دارد : ظلمت شكم ، ظلمت زهدان و ظلمت يوگان . آن جا كه جنين ، نه چاره اي براي جستن خوراك دارد ، نه راهي براي دوركردن آزار ، نه فراهم ساختن منفعت ، و نه از خود راندن زيان . در اين هنگام ، آنچه او را تغذيه كند ، از خون حيض به سويش جريان مي يابد ، چنان كه آب گياه را تغذيه كند ، همين ، پيوسته غذاي اوست تا آن گاه كه خون خلقت وي ، كامل شود ، بدنش استحكام يابد ، پوستش ياراي تماس با هوا ، و چشمش توان رويارويي با نور بيابد . درد زايش مادر، او را برانگيزد و به سختي بيازارد و بفشرد تا كودك، زاده شود .

پس از زاده شدن كودك ، آن خوني كه او را از خون مادرش تغذيه مي رساند ، به پستان هاي مادر مي رود و مزه و رنگ آن به نوعي ديگر از خوراكي كه بيش از خون با كودك سازگاري دارد ، بدل مي شود تا به گاه نياز ، او را همراهي كند . چنين است كه چون كودك زاده شود و لب هاي خود را در جستجوي شير بگشايد و از اين سو بدان سو بچرخاند ، پستان هاي مادر را به سان دو مشك كوچك كه براي برآوردن نياز او آويخته شده اند ، مي يابد و ازآن پس ، تا هنگامي كه بدنش مرطوب ، اندامهاي دروني اش نازك و اعضاي بدنش نرم است ، از اين شير تغذيه مي كند .

اما آن زمان كه اين كودك به تحرك آيد و به غذايي درشت تر نيازمند افتد تا بدان استحكام يابد و تنش نيرومند گردد ، دندان اي آسيا و دندان هاي كناري سر برآورند تا به كمك آنها ، غذا را بجود و بدين سان ، غذا براي او نرم و آسان و گوارا گردد .

انسان ، پيوسته در اين وضعيت است تا هنگامي كه به بلوغ برسد . پس چون به بلوغ رسيد ، اگرنرينه باشد ، موي در چهره او رخ نمايد و اين ، نشانه مردي وي باشد ـ و كم اند مرداني كه ازمرز خردسالي فراتر برده شده باشند و همانند زنان باشند ـ و اگر هم مادينه باشد ، چهره اش پيراسته از مو بماند تا همچنان از خوش نمايي و شادابي ، كه مردان را به آنچه استمرار و ماندگاري نسل درآن است ، برانگيزد .

اي مفضل! درآنچه انسان دراين وضعيت هاي متفاوت ، بدان تدبير مي شود ، بنگر. آيا به گمان تو اين همه به اهمال و ولنگاري صورت پذيرفته است ؟

به گمان تو ، اگر در هنگامي كه در رحم بود ، آن خون به سوي وي جريان نمي يافت ، آيا نمي چروكيد و آن سان كه گياهي به گاه بي آبي مي خشكد، نمي خشكيد ؟

يا آن هنگامي كه استحكام يافته بود ، اگر درد زايش او را نمي فشرد و نمي آزرد ، آيا همچنان به سان دفن شده اي در خاك ، در رحم نمي ماند ؟

يا اگر پيدايش شير با ولادت او همخوان نبود ، آيا او از گرسنگي نمي مرد يا ناگزير نبود از غذايي تغذيه كند كه با وي ، سازگاري ندارد و بدنش با آن استواري نمي يابد ؟

اگرهم در وقت مناسب خود ، دندان ها بر او نمي روييد ، آيا جويدن و گوارش غذا براي وي ناشدني نبود؟ يا ناگزير نمي بايست او را بر همان شيرخوارگي نگه مي داشت تا در نتيجه ، بدنش استحكام نيابد و به هيچ كاري نيايد و افزون برآن ، مادرش را به خود مشغول بدارد تا از تربيت ديگرفرزندان بازماند ؟

[ سرانجام،] اگر در هنگام خود ، مو بر چهره او نمي روييد ، آيا همچنان بر ريخت كودكان نمي ماند تا هيچ شكوه و جلالي در وي نبيني ؟

ر. ك : ج 1 ، ص 671 ( مدت بارداري ) .

14/2

غذاي جنين

1104. پيامبرخدا (ص): او شما را از هفت چيز آفريد : يعني از استخوان ، پي ، رگها ، گوشت ، پوست ، مو، و روح ؛ و شما را از هفت چيز، روزي داد : يعني نخست درشكم مادران ، از خون حيض ، سپس شير ، سپس آب ، سپس روييدني هايي كه از زمين برويند ، سپس ميوه هاي درختان ، پس ازآن گوشت گوسفندان ، و سپس عسل زنبوران عسل ، پس بر هفت عضو در پيشگاه خداوند ، سجده كنيد .

1105. امام علي (ع)ـ درپاسخ به پرسش سلمان درباره روزي كودك در شكم مادرـ : خداوند ـ تبارك و تعالي ـ خون حيض را براي وي در بدن زن ، باز بداشت و روزي او را در شكم مادر ازآن قرارداد .

1106. مناقب آل ابي طالب ـ به نقل از محمد صيرفي و عبدالرحمان بن سالم ـ : ابن شبرمه و ابو حنيفه به حضور امام صادق (ع) رسيدند . امام (ع) از ابوحنيفه پرسيد : « چرا زن پس از باردار شدن ، حيض نمي شود ؟ » .

گفت : نمي دانم .

فرمود : « خداوند ، خون را [ دربدن] بازداشته و آن را غذاي كودك قرار داده است » .

14/3

غذاهايي كه براي جنين ، سودمند است

1107. پيامبرخدا (ص): به زنان باردار خود ، كندر بخورانيد ؛‌ زيرا اگر كودك درشكم مادر با كندر تغذيه شود ، قلبش استحكام و عقلش فزوني مي يابد . پس اگر مردينه باشد ، دلير باشد و اگر ماده زاده شود ، سترگ سرين گردد و بدين سبب ، نزد همسر خويش ، برخوردارباشد .

ر . ك : ج1 ، ص 565 ( آنچه استخوان ها را استحكام مي بخشد / ح 964).

ج 2 ، ص 251 ( خواص خرما براي زن باردار و تازه زا )

ج 2 ، ص 351 ( خواص به براي زنان باردار ) .

ج 2 ، ص 455 ( فايده هاي كندر براي زنان باردار ) .

14/4

نوع جنين

قرآن

« فرمانروايي آسمان ها و زمين ، از آن خداست . هر چه بخواهد ، مي آفريند و به هركه بخواهد ، دختراني مي بخشد و به هركه بخواهد ، پسراني عطا مي كند ، يا پسر و دختر ، هر دو را جفت يكديگر قرار مي دهد و هركس را هم كه بخواهد ، عقيم مي سازد . او دانايي تواناست » .

حديث

1108. پيامبرخدا (ص): آب مرد ، سفيد و آب زن ، زرد است . چون در بر هم آيند و مني مرد بر مني زن ، چيرگي يابد . به اذن خداوند ، نرينه آورند و چون مني زن بر مني مرد برتري يابد ، به اذن خداوند ، مادينه آورند .

1109. امام صادق (ع): بر تو باد كاسني ؛ چرا كه آب (مني) را مي افزايد ، فرزند را نكو مي سازد ، و گرم و نرم است و بيشتر ، فرزند ، پسر مي شود .

14/5

راز همانندي

1110. مسند ابن حنبل ـ به نقل از ام سلمه ـ : ام سليم گفت : اي پيامبرخدا! گاه زن درخواب مي بيند كه مرد با او آميزش كرده است . آيا بر او غسل واجب مي شود ؟

فرمود : « آري ، چنانچه رطوبتي هم ببيند » .

ام سلمه گفت : آيا زن ، چنين هم مي كند ؟

فرمود : « دستت درد نكند! پس همانندي با دايي ها ، جز از اين ، از كجا حاصل مي آيد ؟ هر يك از نطفه ها كه بر ديگري چيرگي يابد ، همانندي را از آن خود مي كند ؛ و اگر هم هردو دربر هم آيند ، شباهت از هردوي آنها باشد .

1112. پيامبرخدا (ص): آب مرد ، غليظ و سفيد است و آب زن ، رقيق و زرد است . برتري يا پيشي جويي از هر كدام از آنها باشد ، شباهت نيز از همان مي خيزد .

1113. پيامبرخدا (ص): براي نطفه هاي خود ، نيكوترين [ زن ها ] را برگزينيد ؛ چرا كه زنان، همانندهاي برادران و خواهران خويش را مي زايند .

1114. قصص الانبياء ـ به نقل از شهر بن حوشب ـ : هنگامي كه پيامبرخدا به مدينه درآمد ، شماري از يهوديان نزد او آمدند و گفتند : ما درباره چهار چيز از تو مي پرسيم . اگر درباره آنها به ما آگاهي دادي ، تو را باور داريم و به تو ايمان آوريم … گفتند : درباره همانندي ، كه چگونه كودك با مادر شباهت مي يابد ، در حالي كه نطفه از مرد است ؟

فرمود : « شما را به خداوند سوگند مي دهم ، آيا [ نه اين است كه ] خود مي دانيد نطفه مرد ، سفيد و غليظ ، و نطفه زن ، سرخ و رقيق است . هر يكي از آنها كه بر ديگري چيرگي يابد ، شباهت را از آن خود مي سازد ؟ » .

گفتند : البته كه چرا .

1115. امام باقر (ع): مردي از انصار ، نزد پيامبرخدا آمد و گفت : اين ، دختر عمو و زن من است و از او جز نيكي سراغ ندارم . اما او برايم فرزندي آورده است بسيار سياه ، با سوراخ هاي بيني گشاد ، موهاي مجعد پرگره و بيني پهن و به صورت چسبيده ، به گونه اي كه همانند آن ، نه در دايي هاي خود سراغ دارم ، نه در نياكان خويش .

پيامبر(ص) از همسر وي پرسيد : « تو چه مي گويي ؟ » .

گفت : سوگند به آن كه تو را به حق ، به پيامبري برگزيده است ، ازآن روز كه مرا در اختيار گرفته ، هيچ كس را درنظرخود ، بر جايگاه او قرار نداده ام ( اشاره به اين كه به او خيانت نكرده است ) .

پيامبرخدا ، مدتي سر فرو افكند و سپس ، لختي نگاه خويش را به سوي آسمان برداشت و آن گاه ، بدان مرد رو كرد و فرمود : « اي مرد! هيچ كس نيست كه ميان او و آدم ، نود و نه رگ ـ كه همه به نسب او بازمي گردند ـ نباشند . آن گاه كه نطفه در رحم جاي مي گيرد ، هر يك از آن رگ ها به جنب و جوش در مي آيد و از خداوند مي خواهد كه شباهت را به آن دهد . اين كودك ، ازآن رگ هايي برخاسته است كه اجداد تو و اجداد اجدادت ، آنها را درك نكرده اند . فرزند خويش را براي خود بردار » .

پس ازآن گفت : اي پيامبرخدا! گره از كار من گشودي .

1116. امام عسكري (ع)ـ به نقل از پدرانش عليهم السلام ـ : چون پيامبرخدا به مدينه درآمد ، عبدالله بن صوريا را نزد او آوردند . گفت : اي محمد! مرا بياگاهان كه فرزند ، از مرد خيزد يا از زن » .

پيامبر(ص) فرمود : « اما استخوان ها ، پي و رگ ها از مرد است و گوشت ، خون و مو از زن » .

گفت : راست گفتي ، اي محمد! سپس افزود : چرا گاه فرزند با عموهايش همانند مي شود و هيچ شباهتي به دايي ها در او نيست ؟ يا گاه با دايي ها همانند مي شود و هيچ شباهتي به عموها در او نيست ؟

پيامبرخدا فرمود : « هر يك از دو طرف ( پدر و مادر) كه آبش برآب ديگر چيرگي يابد ، همانندي ازآن

وي است .

گفت : راست گفتي ، اي محمد؛ اما دراين باره مرا بياگاهان كه چه كسي فرزنددار مي شود و چه كسي فرزند دار نمي شود .

فرمود :« اگر نطفه ، تيره رنگ و سرخ رنگ شود ، از شخص فرزندي نزايد و اگر ناب باشد ، شخص ، فرزند دار مي شود » .

1117. امام علي (ع)ـ هنگامي كه ازايشان درباره همانندي فرزند به عموها و دايي هايش پرسيده شده بود ـ : اما همانندي فرزند با عموها و دايي هايش ؛ اگر نطفه مرد بر نطفه زن به سوي زهدان پيشي جويد، شباهت فرزند به عموهايش پديد آيد و ازنطفه مرد ، استخوان و پي شكل مي گيرد . اما اگر نطفه زن بر نطفه مرد ، پيشي گيرد ، شباهت فرزند به دايي ها پديد مي آيد و از نطفه زن ، مو ، پوست و گوشت ، شكل مي گيرد ؛ چرا كه اين نطفه ، زرد و رقيق است .

1118. مسند ابن حنبل ـ به نقل از ابن عباس ـ : يهوديان ، رو به پيامبرخدا كردند و گفتند : ما را آگاه كن كه چگونه فرزند ، دختر و چگونه پسر مي شود؟

فرمود : « دو آب با يكديگر التقا مي يابند . پس اگر آب مرد برآب زن برتري يابد ، نرينه زايد و اگرآب زن برآب مرد برتري يابد ، مادينه زايد .

1119. امام صادق (ع): مردي ، زن خويش را نزد عمرآورد و گفت : اين زن من ، سياه است و من نيز سياه هستم ؛ اما اينك او كودكي سفيد ، زاده است!

عمر، از كساني كه آن جا حضور داشتند ، پرسيد : چه نظري داريد ؟

گفتند : راي ما اين است كه زن را سنگساركني ؛ چرا كه او خود ، سياه است و همسرش نيز سياه است ، اما كودكش سفيد!

درحالي كه آن زن را آماده كرده بودند كه براي سنگسار ببرند ، اميرمومنان بدان جا آمد و پرسيد :« شما دو تن را چه شده است ؟ »

آنها با او [ از آنچه رخ داده بود ] سخن گفتند .

امام (ع) از مرد سياه پرسيد : « آيا زن خود را متهم مي كني ؟» .

گفت : نه .

پرسيد : « آيا درحالي كه او حيض بوده با او همبستري كرده اي ؟» .

گفت : شبي از شب ها او به من اظهار داشته بود كه حيض است ، اما من گمان كرده بودم كه از سرما بيم دارد و از همين رو ، با او آميزش كردم .

امام (ع) از زن پرسيد : « آيا در حالي كه حيض بوده اي به سراغت آمده است ؟» .

گفت : آري ، از خود او بپرس كه چگونه براو سخت گرفتم وتن نمي دادم .

امام (ع) فرمود : « برويد ، كه او فرزند شماست و تنها مسئله ، اين است كه خون برنطفه چيرگي يافته و سفيد شده است ، درحالي كه اگر امكان تحرك يافته بود ، سياه مي شد » .

آن كودك ، بعد ها كه به نوجواني رسيد ، سياه شد .

1120. امام رضا (ع): پادشاه [ وقت ] به دانيال (ع) گفت : دوست دارم فرزندي همانند تو داشته باشم .

پرسيد : « من دردل تو چه جايگاهي دارم ؟ » .

گفت : برترين و والاترين جايگاه .

دانيال گفت : « پس آن گاه كه آميزش كردي ، همه انديشه خويش را متوجه من بدار» .

پادشاه، اين كار را كرد و در پي آن داراي فرزندي شد كه همانندترين كسان به دانيال بود .

ر . ك : ج 1 ، ص 619 ( آنچه پيش از آميزش بايسته است / آرامش )

14/6

مدت بارداري

قرآن

« دوران بارداري و ازشيرگرفتن او ( نوزاد ) ، سي ماه است »

حديث

1121. الكافي ـ به نقل از عبدالرحمان بن سيابه ، از يكي كساني كه براي وي حديث كرده ـ : از امام باقر(ع) پرسيدم كه بيشترين زمان ممكن براي ماندن فرزند در شكم مادر، چه اندازه است ؛ چرا كه مردم مي گويند : شايد فرزند ، دو سال هم در شكم مادر بماند؟

فرمود : « دروغ گفته اند . بيشترين زمان ممكن براي بارداري ، نه ماه است و حتي لحظه اي ازآن بيشتر نمي شود و اگر دمي برآن بيفزايد ، پيش ازآن كه برون آيد ، مادرخويش را مي كشد » .

1122. مناقب آل ابي طالب : هيثم در سپاهي [ بيرون از وطن ] بود . چون [ بازگشت] ، شش ماه پس از بازگشت وي ، همسرش فرزندي آورد . او اين فرزند را از زن نپذيرفت . او را نزد عمرآورد و مسئله را براي وي بازگو كرد . وي نيز فرمان سنگسار زن را داد . اما پيش ازآن كه زن سنگسار شود ، علي (ع) خود را بدان زن رساند . سپس به عمر گفت : لختي درنگ كن! آن زن راست گفته است . خداوند متعال مي گويد : « دوران بارداري و از شير گرفتن او ( نوزاد ) سي ماه است » و مي فرمايد : « مادران ، كودكان خود را دو سال تمام ، شيردهند » . پس ، بارداري و شيردهي ، سي ماه است » .

عمردراين هنگام گفت : اگر علي نبود ، عمر تباه شده بود ؛ و آن زن را آزاد كرد و فرزند را هم به پدر، ملحق ساخت .

توضيح :

كمترين زمان بارداري ، چهل روز است ، و اين ، زمان انعقاد نطفه است و كمترين زمان لازم براي زنده زاده شدن كودك نيز شش ماه است ؛ چه اين كه نطفه ، چهل روز در زهدان مي ماند ، سپس چهل روز به لخته اي بدل مي شود ، سپس چهل روز پاره گوشتي مي شود ، آن گاه در چهل روز، صورتي به خويش مي گيرد و در بيست روز هم روح درآن دميده مي شود . اين ، شش ماه است و بدين سان، جدا شدن فرزند [ از شيرمادر] در24 ماه صورت مي پذيرد و دوران بارداري به او نيز شش ماه مي شود .

14/7

سقط كردن جنين

1123. كتاب من لا يحضره الفقيه ـ به نقل از اسحاق بن عمار ـ : به امام كاظم (ع) گفتم : گاه زن از بارداري مي ترسد و از همين رو ، دارويي مي خورد و آنچه را درشكم دارد ، مي افكند .

فرمود : « اين كار را نكند » .

گفتم : آن ، تنها يك نطفه است!

فرمود : « ‌نخستين چيزي هم كه آفريده مي شود ، همان نطفه است » .

1124. الكافي ـ به نقل از محمد بن مسلم ـ : از امام باقر(ع)، در اين باره پرسيدم كه اگر مرد ، زن را كتك بزند و در نتيجه ، زن ، نطفه را بيندازد ؟

فرمود : « براو بيست دينار [ديه] است » .

گفتم : [اگر] او را كتك بزند و در نتيجه ، وي علقه را بيندازد ؟

فرمود : « بر او چهل دينار است » .

گفتم : [اگر] او را كتك بزند و وي نيز در نتيجه ، مضغه را بيندازد ؟

فرمود : « براو شصت دينار است » .

گفتم : [اگر] او را كتك بزند و وي درنتيجه ، جنين را كه داراي استخوان شده است ، بيندازد ؟

فرمود : « براو ديه كامل لازم است و اميرمومنان نيز به همين ، حكم فرمود » .

گفتم : ويژگي ساختار نطفه كه بدان از ديگر چيزها باز شناخته مي شود ، چيست ؟

فرمود : « نطفه سفيد است ، به سان خلط غليظ سينه . پس زماني در رحم مي ماند تا اين زمان به چهل روز برسد . سپس به علقه تبديل مي شود » .

گفتم : ويژگي ساختارعلقه كه بدان بازشناخته مي شود ، چيست ؟

فرمود : « لخته ، خوني است همانند آن خون كه در بادكش ابزار حجامت ، لخته شود ، پس از بدل شدن از حالت نطفه ، چهل روز در همين حالت مي ماند و سپس به مضغه تبديل مي گردد » .

گفتم : ويژگي مضغه كه بدان بازشناخته مي شود ، چيست ؟

فرمود : « پاره گوشتي است سرخ رنگ ، داراي رگ هايي سبز و درهم تنيده شده ، و سپس به استخوان بدل مي گردد » .

گفتم : ويژگي ساختار او ، هنگامي كه به استخوان بدل مي شود ، چيست ؟

فرمود : « چون استخوان گردد ، گوش و چشم برايش شكافته مي شود و اندام هايش ترتيب مي يابند اگر به چنين حالتي رسيده باشد ، درآن يك ديه كامل است » .

14/8

شستن نوزاد

1125. امام صادق (ع): شستن نوزاد ، لازم است .

14/9

گفتن اذان واقامه در گوش نوزاد

1126. امام صادق (ع)ـ درباره آنچه بايد پس از زاده شدن كودك برايش انجام داد ـ : به ماما يا يكي ديگر از كساني كه نزديك كودك است ، بگوييد در گوش راست او « اقامه » بگويد تا در نتيجه ، هيچ گاه به ديوانگي و جن زدگي گرفتار نيايد .

1127. الكافي ـ به نقل از ابو يحيي رازي ـ : امام صادق (ع) فرمود : « چون كودكانتان زاده شود، با او چه

مي كنيد ؟»

گفتم : نمي دانم چه كنيم .

فرمود : « به اندازه يك عدس ، گاو شير بردار وآن را درآب حل ، كن . سپس ، از آن ، دو قطره در سوراخ راست بيني و يك قطره در سوراخ چپ بيني وي بچكان و درگوش راست او اذان و درگوش چپ او اقامه بگوي .

اين كار، پيش ازآن كه ناف نوزاد را ببرند ، برايش انجام شود ؛ چرا كه در اين صورت ، هرگز پريشاني نبيند و به ام صبيان مبتلا نشود .

14/10

گشودن كام نوزاد

1128. امام علي (ع): كام كودكان خيش را به خرما بگشاييد . پيامبر(ص)، با حسن (ع)و حسين (ع) چنين كرد .

1129. الكافي ـ به نقل از امام باقر(ع)ـ : « با آب فرات ، كام نوزاد گشوده گردد و درگوشش اقامه گفته شود » .

در روايت ديگري نيز چنين آمده است : « فرزندانتان را با آب فرات و با تربت حسين (ع) ، كام بگشاييد؛ و اگر دراختيار نباشد ، با باران آسمان » .

14/11

تراشيدن سر نوزاد

1130. امام صادق (ع)ـ در پاسخ به پرسشي درباره دليل تراشيدن سر نوزاد ـ : براي پاك كردن او از موهايي كه در زهدان بر وي روييده است .

14/12

عقيقه كردن براي نوزاد

1131. امام صادق (ع): چون كودك زاده شود ، براي وي عقيقه كنند ، سر او را بتراشند و هم وزن موي او، نقره صدقه دهند و [ از عقيقه هم ] پاچه و ران را به ماما بدهند و شماري از مسلمانان را دعوت كنند . پس ، آنان بخورند و براي نوزاد ، دعا كنند . روز هفتم نيز بر كودك ، نام نهاده شود .

14/13

غذاي تازه زا

1132. پيامبرخدا (ص): نزد من براي زن تازه زا ، درماني همانند خرما و براي بيمار ، درماني همانند عسل وجود ندارد .

1133. امام علي (ع) : پيامبرخدا فرموده است : « بايد نخستين چيزي كه زن تازه زا مي خورد ، خرما باشد ؛ چرا كه خداوند به مريم فرمود : « تنه درخت را به سوي خود ، تكان ده . خرماي تازه اي برتو فرو ريزد » .

گفته شد : اي پيامبرخدا! اگر وقت خرما نباشد ، چه طور؟

فرمود : « هفت خرما از خرماي مدينه ؛ و اگر اين نباشد ، هفت خرما از خرماي شهر خودتان ؛ زيرا خداوند عزوجل مي گويد : به عزت و جلال و عظمت و جايگاه والايي كه دارم ، سوگند ، جز اين نيست كه اگر زن تازه زا در همان روز كه فرزند آورده است ، خرما بخورد و آن فرزند ، پسر باشد ، پسري بردبارمي شود و اگر نيز دختر باشد ، دختري بردبار مي شود » .

ر . ك : ج 2، ص 253 ( خواص خرما براي زن باردار و تازه زا ) .

14/14

تاكيد بر شير مادر

1134. امام علي (ع): هيچ شيري براي تغذيه كودك ، پر بركت تر از شير مادر نيست .

14/15

انتخاب شيرده مناسب

1135. امام علي (ع): بنگريد كه چه كسي فرزندانتان را شير مي دهد ؛ چرا كه كودك ، به همين شير، رشد مي كند .

14/16

كسي كه شايسته انتخاب براي شيردهي است

1136. امام باقر(ع): براي فرزند خود ، از زنان زيبا ، شيردهي بخواه و از زشتان بپرهيز ؛ چرا كه شير، گاه سرايت مي كند .

1137. امام باقر(ع) : برشما باد دايه هاي زيبا و پاكيزه ؛ چرا كه شير ، سرايت مي كند .

14/17

كساني كه نبايد آنان را به دايگي گرفت

1138. پيامبرخدا (ص) : زن كودن و نيز زني را كه چشمش ضعيف است و آب ريزش دارد ، به دايگي مگيريد ؛ چرا كه شير، سرايت مي كند .

1139. امام باقر(ع): پيامبرخدا فرمود : « زن كودن را به شيردهي مگيريد ؛ چرا كه شير، سرايت مي كند و كودك به همان شير، همانند مي شود » ، يعني در بي خردي و كودني به دايه شباهت مي يابد .

1140. امام صادق (ع): اميرمومنان ـ درود خداوند بر او باد ـ مي فرمود : « زن كودن را به شيردهي مگيريد ؛ چرا كه شيربرسرشت ها چيرگي مي يابد » .

پيامبرخدا نيز فرموده است : « زن كودن را به شيردهي مگيريد ؛ چرا كه كودك به همين شير، رشد مي كند » .

1141. الكافي ـ به نقل از عبيد الله حلبي ـ : به امام صادق (ع) گفتم : « زني از زنا ، فرزند آورده است . آيا او را دايه بگيرم ؟

فرمود : « نه او را دايه بگير و نه دخترش را » .

1142. پيامبرخدا (ص) : همسر دادن و همسرگرفتن ، از سنت من است . فرزند بجوييد ؛ چرا كه من ، فردا به شما بر ديگرامت ها فراواني مي جويم . درباره فرزندانتان ، از شير زنان بدكاره و ديوانه ، اجتناب كنيد ؛ چرا كه شير سرايت مي كند .

14/18

آداب شيردهي

1143. الكافي ـ به نقل از ام اسحاق دختر سليمان ـ : درحالي كه يكي ازدو فرزندم ( محمد يا اسحاق ) را شيرمي دادم ، امام صادق (ع) به من نگريست . سپس فرمود : « اي مادراسحاق! او را از يك پستان شيرمده . از هر دوپستان شيربده تا يكي خوراك و ديگر نوشاب باشد » .

14/19

زمان شيردهي

قرآن

« و مادران ، فرزندان خود را دو سال تمام ، شيردهند . [ اين ] براي كسي كه بخواهد شيردادن را كامل كند . و برآن كس كه فرزند براي او متولد شده (پدر)، لازم است خوراك و پوشاك مادر را بپردازد [ ، حتي اگر طلاق گرفته باشد ]. هيچ كس جز به اندازه توانش تكليف نمي شود ؛ نه مادربه [ خاطراختلاف با پدر ] حق ضرر زدن به كودك را دارد ، و نه پدر. و بر وارث او نيز لازم است اين كار را انجام دهد ( هزينه مادر را دردوران شيرخوارگي تامين نمايد ). پس اگرآن دو با رضايت و رايزني يكديگرخواستند فرزند را از شير بگيرند، برآنان گناهي نيست . و اگر هم خواستيد براي فرزندانتان دايه بگيريد ، گناهي برشما نيست ، به شرط اين كه حق گذشته مادر را بطورشايسته بپردازيد . از خداوند ، پروا كنيد و بدانيد كه خداوند ، به آنچه مي كنيد ، بيناست »

حديث

1144. امام صادق(ع): [ حداقل ] شيردهي ، 21 ماه است و آنچه ازآن كاسته شود ، ستمي است برنوزاد .

1145. امام صادق(ع): زني كه باردارباشد و طلاق داده شود ، خرجي داده مي شود تا هنگامي كه بارخويش بنهد . او به فرزند خويش و به اين سزامند تر است كه او را به [مزدي همانند]آنچه زني ديگر مي پذيرد ، شيردهد . خداوند مي فرمايد : « نه مادري به واسطه فرزندش زيان ببيند ، و نه پدري به واسطه فرزند خويش . بر وارث نيز همانند اين است » .

امام (ع) افزود : « پيش ترچنين بود كه اگر زني از خاندان ما ، شوهرش مي خواست با او آميزش كند ، دست خويش را به سوي شوهر بلند مي كرد و مي گفت : اجازه ات نمي دهم ؛ چرا كه مي ترسم بر روي فرزندي كه دارم ، ديگر بار باردار شوم ؛ و مرد نيز مي گفت : با تو آميزش نمي كنم . مي ترسم باردارشوي و من ، فرزند خويش را بكشم . خداوند عزوجل ، از اين كه زن به شوهر خود زيان برساند و ازاين كه مرد به زن خويش زيان برساند ، نهي فرمود .

اما اين كه فرموده است : « بر وارث نيز همانند اين است » ، دراين سخن ، ازاين نهي كرده كه درشير دادن كودك ، به او يا به مادرش زيان رسانده شود . زن را اين حق نيست كه به سبب شيردهي فرزند ، بيشتر از دو سال كامل ، مزد ستاند . و اگر زن و شوهر ، هردو رضايت ، توافق كنند كه پيش از اين مدت ، كودك را از شير بگيرند ، نيكوست ـ و «‌ فصال» دراين آيه به معناي ازشيرگشودن است .

1146. الكافي ـ به نقل از سعد بن سعد اشعري ـ : از امام رضا (ع) پرسيدم : كه آيا كودك ، بيش از دوسال هم شير داده مي شود ؟

فرمود : « تنها دو سال » .

گفتم : اگر از دو سال افزون شود ، آيا بدان سبب ، بر پدر و مادراو گناهي است ؟ فرمود : « نه».

باتشکروقدردانی اززحمات تمام کسانی که در تدوين کتاب ارزشمند دانشنامه احاديث پزشکی سهمی برعهده دارندبارداری
منبع:taha_yasin.persianblog.ir/ 

نظرات بییندگان :