گلستان سعدی - 3

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

پادشاه و پارسا

پادشاهی پارسایی را دید و گفت : هیچت از ما آد آید؟

گفت : بلی ، وقتی که خدا را فراموش می کنم.

هر سو دود آن کس ز بر خویش براند

و آنرا که بخواند به در کس ندواند

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :