گلستان سعدی - 2

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

حکایت

یکی از بزرگان گفت پارسایی را : چه گویی در حق فلان عابد که دیگران در حق وی به

 طعنه سخنها گفته اند؟

گفت : بر ظاهرش عیبی نمی بینم و در باطنش غیب نمی دانم.

هر که را جامه پارسا بینی

پارسا دان و نیک مرد انگار

ور ندانی که در نهانش چیست

محتسب را درون خانه چه کار؟

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :