گلستان سعدی - 1

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

حکایت

کسی مژده به انوشیروان برد و گفت : شنیدم که فلان دشمن تو را خدای عزوجل

 برداشت.

گفت : هیچ شنیده ای که مرا بگذاشت؟

اگر بمرد عدو جای شادمانی نیست

که زندگانی ما نیز جاودانی نیست

یعنی همه ما روزی از دنیا خواهیم رفت و فقط خوبی ها و بدی های ما خواهد ماند.

من دوست دارم خوبی هایم در دنیا بماند.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :