گلستان سعدی - ۶

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

خارکن و حاتم طائی

حاتم طائی را گفتند : از خود بزرگ همت تر در جهان دیده ای؟

گفت : بلی ، یک روز چهل شتر قربانی کرده بودم امرای عرب را و خود به گوشه ی صحرا به حاجتی بیرون رفتم. خارکنی را دیدم پشته فراهم نهاده.

گفتم : به مهمانی حاتم چرا نروی کهخلقی بر سماط او گرد آمده اند؟

گفت : هر که نان از عمل خویش خورد - منت حاتم طائی نبرد

من او را به همت و جوان مردی از خود برتر دیدم.

*

حاتم طائی را گفتند : به حاتم طائی گفتند

بزرگ همت تر : باگذشت تر ، بخشنده تر

امرای عرب را : برای امیران عرب

برای حاجتی : برای انجام کاری

فراهم نهاده : آماده کرده

خلقی : جماعتی

سماط : سفره

گرد آمده اند : جمع شده اند

منت : در حق کسی خوبی کردن و سپس خوبی خود را به رخ او کشیدن

همت : اراده قوی

جوان مردی : بخشندگی ، کریمی

حاتم طائی : مردی که به بخشندگی و جوان مردی معروف بود.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :