گلستان سعدی - ۱۱

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

 

دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند ، یکی آن که اندوخت و نخورد و دیگر

 آن که آموخت و نکرد:

علم چندان که بیشتر خوانی

چون عمل در تو نیست نادانی

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :