گلستان سعدی - ۱۰

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

 ادب

لقمان را گفتند : ادب از که آموختی ؟ گفت : از بی ادبان ، هر چه از ایشان در نظرم

 ناپسند آمد ، پرهیز کردم

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :