گاو - عباس یمینی شریف

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

گاو

با یاری گاو برزگرها

کاوند و کنند دشت و در ها

از گاو چو زاد ، شیر گیرند

وز آن کره و پنیر گیرند

گاو است اگر چه رام و هموار

شاخت زند ار کنیش آزار

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :