چیستان کودکانه

چیستان کودکانه

3- آن چيست که روز پر است و شب استراحت مب کند؟ 4- آن چيست که ورزشکاران به خاطر شکستنش جايزه مب گيرند؟

چیستان کودکانه

چیستان

1- آن چيست که دو پا دارد و دو پای ديگر هم قرض مي کند و مي رود و کسي هم به گردش نمي رسد؟ 

2- آن چيست که هرچه از آن برمي دارند، بيشتر مي شود؟ 

3- آن چيست که  روز پر است و شب استراحت مب کند؟ 

4- آن چيست که ورزشکاران به خاطر شکستنش جايزه مب گيرند؟ 

5- آن چه گرد سبز رنگی است که اگر در آب بريزند، قرمز مي شود؟


?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?


پاسخ 

1- دوچرخه 

2- چاه 

3- کفش 

4 – رکورد 

5- حنا

چیستان کودکانه  چیستان  چیستان برای کودکان  چیستان سخت  چیستانهای کودکانه  معما با جواب  معا

  
نظرات بییندگان :