چرا یخ ذوب می شود

چرا یخ ذوب می شود

وقتی که دما محیط افزایش میاید جنبش ملکولی مولکولهای آب منجمد شده زیاد میشود و به حالت قبلی خود یعنی مایع در می آیند و اگر دما افزایش یابد به بخار تبدیل میشود

چرا یخ ذوب می شود

چرا یخ ذوب می شود

وقتی که دما محیط افزایش میاید جنبش ملکولی مولکولهای آب منجمد شده زیاد میشود و به حالت قبلی خود یعنی مایع در می آیند و اگر دما افزایش یابد به بخار تبدیل میشود

چرا نمک یخ را آب می کند؟
یرای پاسخ دادن به این سوال باید با این پدیده آشنا باشیم که وقتی به یک حلال خالص مقداری نا خالصی اضافه می کنیم،در بعضی از خواص حلال که خواص کولیگاتیو نامیده می شوند تغییر ایجاد می شود.نقطه انجماد یکی ا زاین خواص است.افزودن یک حل شونده غیرفرار به حلال ، نقطه انجماد حلال را کاهش می دهد و مقدار این کاهش به عواملی نظیر نوع حلال و مقدار غلظت مولال حل شونده بستگی دارد.پس افزودن نمک باعث پایین آمدن نقطه انجماد آب یا در واقع کاهش نقطه ذوب یخ می شود.به همین خاطر روی برف و یخ موجود بر کف جاده ها نمک می پاشند تا باعث ذوب شدن یخ در دمایی پایین تر از صفر در جه سانتی گراد شود.

نظرات بییندگان :