چرا هواپیما سقوط نمی کند

چرا هواپیما سقوط نمی کند

هوا روی هر سانتیمتر مربع بال فشار وارد می آورد فشار کلی که به آن وارد می آید خیلی زیاد است و چرا هواپیما سقوط نمی کند، این امر صرفاً بخاطر فشار مساوی است که از جهت مخالف برآن ....

چرا هواپیما سقوط نمی کند

چرا هواپیما سقوط نمی کند

 
چرا هواپیما به زمین نمی افتد؟
 هوا مانع سقوط هواپیما برروی زمین است،هوا نامرئی است و چون به چشم دیده نمی شود غالباً فراموش می کنیم که چه ماده ی خوبی است و فضای خالی از هوا هیچ لطفی ندارد.وقتی باد می وزد هوا تکان می خورد و ما همان احساسی را پیدا می کنیم که وقتی اتومبیل میرانیم و شیشه ها پایین است .
هوا مانند هر عنصر دیگر دارای وزن است و دانشمندان وزن آن را اندازه گرفته اند و نتیجه ی کارشان بسیار تعجب آور است.
یک ورق کاغذ بردارید و آن را در ارتفاعی معادل قد خود نگاهدارید،نیروئی معادل 450 کیلوگرم بر آن وارد می آورد و آن را به طرف زمین می کشد،چگونه ممکن است یک چنین جسم سنگینی را بردارید؟البته در این مورد شما آن را برنمی دارید بلکه هوا آن را نگاه می دارد زیرا هوا بر دو سطح کاغذ متکی است و بر هردو روی کاغذ فشار وارد می آید.
بال هواپیما عریضتر و بلندتر از صفحه ی کاغذ است.چون هوا روی هر سانتیمتر مربع بال فشار وارد می آورد فشار کلی که به آن وارد می آید خیلی زیاد است و چرا هواپیما سقوط نمی کند، این امر صرفاً بخاطر فشار مساوی است که از جهت مخالف برآن وارد می آید و آن را در هوا نگاه می دارد.

نظرات بییندگان :