چرا قرآن معجزه است

چرا قرآن معجزه است

پيامبران پيشين میبايست همراه معجزات خود باشند و براى اثبات اعجاز آنها مخالفان را دعوت به مقابله به مثل كنند. در حقيقت معجزات آنها خود زبان نداشت و گفتار پيامبران، آن را تكميل مى‏ كرد،

چرا می گویند قرآن معجزه است؟

چرا قرآن معجزه است

از ميان معجزات و خارق عاداتى كه از پيامبر اسلام ص صادر شده قرآن برترين سند زنده حقانيت او است.
قرآن كتابى است فوق افكار بشر، كسى تاكنون نتوانسته كتابى همانند آن را بياورد، اين كتاب يك معجزه بزرگ آسمانى است.
علت اينكه قرآن به عنوان سند زنده حقانيت پيامبر اسلام ص و معجزه بزرگ او از ميان تمام معجزاتش برگزيده شده اين است كه قرآن معجزه‏اى است" گويا "،" جاودانى"،" جهانى "، و" روحانى". 

پيامبران پيشين میبايست همراه معجزات خود باشند و براى اثبات اعجاز آنها مخالفان را دعوت به مقابله به مثل كنند. در حقيقت معجزات آنها خود زبان نداشت و گفتار پيامبران، آن را تكميل مى‏ كرد، اين گفته در مورد معجزات ديگر پيامبر اسلام (ص) غير از قرآن نيز صادق است.
ولى قرآن يك معجزه‌ی گويا است؛ نيازى به معرفى ندارد؛ خودش به سوى خود دعوت می‏كند؛ مخالفان را به مبارزه می‏خواند محكوم مى‏سازد؛ و از ميدان مبارزه، پيروز، بيرون می آید . لذا پس از گذشت قرن‌ها از وفات پيامبر (ص) همانند زمان حيات او، به دعوت خود ادامه مى‏دهد. هم دين است و  هم معجزه، هم قانون است و هم سند قانون.

قلمرو اعجاز قرآن، مرز جغرافيايي و تاريخ زماني را در نورديده، فراسوي زمين و زمان خيمه و هيمنه دارد؛ بر خلاف معجزات پيامبران پيشين كه در مقطع خاصّ، و تنها بر مخاطبان ويژه‌ي‌ خود كارگر افتاده است و اگر قرآن نبود، شايد در  صحـّت تاريخي آن‌ها با ديده‌ي‌ ترديد مي‌‌نگريستيم.
مگر امكان دارد كه شود: " قلنا يا نارُ كوني برداً و سلاماً..." سوره‌ي‌ انبيا، آيه‌ي‌ 69.

يا چوب اژدها شود: " و  ألق عصاك فلمّا رءاها تهتزّ كأنّها جانّ..." سوره‌ي‌ نمل، آيه‌ي‌ 10؛ سوره‌ي‌ قصص، آيه‌ي‌ 31.

يا انساني براي مدّتي نامعلوم در شكم يك ماهي زندگي كند و سالم روي خشكي جاي گيرد؟
شگفت‌آور آن كه اگر يونس از تسبيح‌گزاران نبود تا آستانه‌ي‌ قيامت در شكم ماهي باقي می‌بود": فالتقمه الحوت و هو مليم * فلولا أنّه كان من المسبّحين * للبث في بطنه إلي يوم يبعثون " سوره‌ي‌ صافات، آيات 142 ـ 144.

آيا مي‌شود با چوب به سنگ كوبيد و دوازده چشمه‌ي‌ آب از آن جاري ساخت؟ سوره‌ي‌ اعراف، آيه‌ي160.كـم ز مـهـمـان‌سـراي عَدْن مـدان   ***     خـوانِ قـرآن بـه پيـش قـرآن‌خـوان 
تـا قـيـامـت باقـي‌اش داريـم مـا       ***     تـو مترس از نسخ دين اي مصطفي 
تو اگـر در زيـر خـاكـي خـفتـه‌اي  ***       چون عصايش دان تو آنچه گفته‌اي 
هست قرآن مر تو را همچـون عصـا   ***    كـفـرهـا را در كـشـد چـون اژدهـاالبتـّه معناي مقطعي بودن معجزه‌ي‌ انبياي پيشين، اين نيست كه آن امور اعجازي، درعصر كنوني معجزه نيست؛ زيرا همه ‌ي‌ آن معجزه‌ها براي اَبَد معجزه است و هرگز جز پيامبر يا امام معصوم (عليهم السّلام) ـ كه از ولايت الهي برخوردار است ـ توان آوردن مثل آن‌ها را نخواهد داشت؛ بلكه معناي انقطاع آن‌ها اين است كه آن امور، هم اكنون موجود نيست؛ مثلا ً ناقه‌‌ي‌ صالح يا طوفان نوح يا خشك شدن دريا... الآن موجود نيست؛ امـّا قرآن كريم كه معجزه‌‌ي‌ رسول گرامي اسلام (صلي الله عليه و آله و سلّم) است تا اَبَد موجود و معجزه است.

منبع:qurane-mobin.blogfa.com

نظرات بییندگان :