چرا عطسه مي كنيم؟ دلیل علمی عطسه

چرا عطسه مي كنيم؟ دلیل علمی عطسه

عطسه در واقع یک واکنش غیرعادی است. وقتی پایانه عصبی در غشا مخاطی تحریک می شود عطسه تولید می شود. علت تحریک مخاط بینی می تواند بر اثر سرما، آلرژی یا تحریک عصب

دلیل عطسه چیست؟

چرا عطسه مي كنيم

بعضی از مردم عطسه را به فال نیک و بعضی به فال بد می گیرند. 
عطسه در واقع یک واکنش غیرعادی است. وقتی پایانه عصبی در غشا مخاطی تحریک می شود عطسه تولید می شود. علت تحریک مخاط بینی می تواند …
بعضی از مردم عطسه را به فال نیک و بعضی به فال بد می گیرند.

عطسه در واقع یک واکنش غیرعادی است. وقتی پایانه عصبی در غشا مخاطی تحریک می شود عطسه تولید می شود. علت تحریک مخاط بینی می تواند بر اثر سرما، آلرژی یا تحریک عصب بینایی به خاطر نور شدید باشد.

هنگام عطسه هوا با سرعت ۱۶۰ کیلومتر در ساعت از بینی خارج می شود.

منبع: آفتاب

نظرات بییندگان :