چرا عاقل کند کاری

چرا عاقل کند کاری

ضرب المثل " چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی" را بارها شنیده اید وجه تسمیه و داستان این ضرب المثل اشاره دارد به داستان یوسف و زلیخاقلبزمانی زلیخا عاشق یوسف شد و همه زنان شهر او را

معنای ضرب المثل چرا عاقل کند کاری

چرا عاقل کند کاری

همه شما ضرب المثل " چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی" را بارها شنیده اید وجه تسمیه و داستان این ضرب المثل اشاره دارد به داستان یوسف و زلیخاقلبزمانی زلیخا عاشق یوسف شد و همه زنان شهر او را ملامت می کردند که ای زلیخا تو را چه شده است که با اینهمه مکنت و ثروت و شوهری خوب - عاشق یک برده شده ای-که زلیخا هم در یک مهمانی کارد و یک نارنج به دست همه زنان می دهد آنگاه که چشم زنان به چهره زیبای یوسف افتاد همه به جای نارنج دست خود را بریده بودند.لبخندو دیگر ماجرای زندانی شدن یوسف

زلیخا مُرد از آن حسرت که یوسف گشت زندانی           چرا عــاقل کند کاری که باز آرد پشیــــمـــانـــی                                                   

نظرات بییندگان :