چرا به قانون نیاز داریم؟

چرا به قانون نیاز داریم؟

در مدرسه شما افرادي هستند كه هر كدام وظيفه خاصي را برعهده دارند. در اين ميان، اگر از عواملي مختلف مدرسه مانند مدير، مربي پرورشي و معلم بپرسيد كه چگونه با انجام وظايف ميان خود هماهنگي ايجاد

دلیل نیاز به قانون

چرابه قانون نیاز داریم

در مدرسه شما افرادي هستند كه هر كدام وظيفه خاصي را برعهده دارند. در اين ميان، اگر از عواملي مختلف مدرسه مانند مدير، مربي پرورشي و معلم بپرسيد كه چگونه با انجام وظايف ميان خود هماهنگي ايجاد مي كنند؟ خواهند گفت : ما مطابق مقررات و قوانين مختلف كه به صورت بخشنامه به مدرسه ارسال شده است. بين خود هماهنگي بوجود مي آوريم.
حال به جاي معلم، مدير، معاون و ......مؤسسه هاي مختلف جامعه را در نظر بگيريد.حكومت براي هماهنگ كردن كارهاي مختلف مؤسسات، قوانيني را به وجود مي آورد و به وسيله اين قوانين، روابط ميان مؤسسات را تنظيم مي كند.
شما در زندگي روزمره با «بايدها» و «نبايدهاي » فراواني روبرو هستيد كه به رفتار ما جهت مي دهند و به آنها هنجار مي گويند.
بعضي از اين هنجارها بر اساس دستورات ديني است مثل رعايت عفت عمومي از طرف همه افراد جامعه اسلامي
برخي از هنجارها به تدريج در زندگي اجتماعي انسانها به وجود آمده اند و در جامعه ثبت شده اند. نوع ديگري از هنجار ما وجود دارد كه توسط حكومت به وجود مي آيد يعني حكومت از طريق مجلس قانونگذاري يا از راه هاي ديگر بايد ها و نبايدها را تعيين مي كند و آنها را براي رعايت و اجرا به افراد جامعه و مؤسسات مختلف ابلاغ مي نمايد. به اين نوع هنجارها قانون گفته مي شود.

  اهميت قانون :

گاهي افراد از بعضي از قوانين و مقررات خسته مي شوند و آنها را دست و پا گير مي دانند و حتي ممكن است فكر كنند كه اين قوانين مانع آزادي آنهاست. اما بايد بدانيد كه جامعه بدون قانون به مشكلات جدي دچار مي شود و از نظم و هماهنگي و امنيت محروم مي ماند. بنابراين بايد قوانين و مقرراتي وجود داشته باشند و افرادي نيز باشند كه اين قوانين را اعمال كنند و بر اجراي آنها نظارت داشته باشند. هم چنان گفتيم اين سه مورد از وظايف حكومت است.  


نظرات بییندگان :