چرا آب بی رنگ است

چرا آب بی رنگ است

آب دارای ضریب شکست است، یعنی نور با مقداری انحراف ، درون آب به مسیرش ادامه میدهد.طول موجها در داخل آب رفتار متفاوتی باهم دارند. یعنی رنگهای با طول موج کمتر روی آب باقی مانده و رنگهای با طول

چرا آب بی رنگ است

چرا آب بی رنگ است

گرچه مقادیر کم آب بی رنگ به نظر میرسد اما در واقع رنگ آب آبی بسیار کم رنگ است و هرچه حجم آب بیشتر شود ، رنگ آبی آن هم عمیق تر میشود. شکست نور در مقادیر کم آب طوری است که اختلاف چندانی میان شکست رنگ های مختلف طیف به وجود نمی آید. بنا بر این کل طیف از میان آب عبور میکند و تغییری محسوس در رنگ نور ایجاد نمیکند ؛ اما اگر حجم آب کافی باشد ، رنگ آبی نمایان تر میشود. نا خالصی ها هم باعث تغییر این رنگ میشوند. مثلا آهک محلول باعث فیروزه ای شدن آب میشود.

به طور کلی مواد رنگی هستند که در ناحیه طیف مرئئ تابش الکترومغناطیس (که  ناحیه بسیار کوچکی از طیف گسترده امواج الکترومغناطیس است) به طور انتخابی جذب داشته باشند.جذب زمانی صورت میگیرد که طول موج خاصی از نور توسط الکترون ها جذب شده و باعث انتقالات الکترونی در ماده شود. برای برسی این که ایا یک ماده میتواند در ناحیه مرئئ جذب داشته باشد باید به فواصل انرژی بین حالات الکترونی ان ماده توجه کنیم. چنانچه مدل الکترونی ان را در نظر بگیریم و به برسی ان بپردازیم مشاهده خواهیم کرد که انرژی تابش مرئئ با انرژی فواصل بین حلالات ان متفاوت است. و باعث انتقالات الکترونی نمیشود و بنابر این اب بی رنگ به نطر می اید.

آب بیرنگ است، زیرا ترازهای الکترونی آن طور قراری گرفته اند که از هم فاصله زیادی دارند و با هیچ یک از اجزای نور سفید برانگیخته نمی شوند، بنابراین هیچیک را جذب نمی کنند.
اما چرا دریا یا ابرها آبی هستند؟
نور دارای طول موج های مختلفی می باشد که شامل : بنفش،نیلی،آبی،سبز،زرد،نار نجی و قرمزهستند. این طول موجها با عبور نور از جو زمین تفکیک شده و به آبهای دریاها میرسد.
آب دارای ضریب شکست است، یعنی نور با مقداری انحراف ، درون آب به مسیرش ادامه میدهد.طول موجها در داخل آب رفتار متفاوتی باهم دارند. یعنی رنگهای با طول موج کمتر روی آب باقی مانده و رنگهای با طول موج بیشتر به زیر آب منتقل میشوند.یعنی رنگ قرمز سریعتر وارد اعماق دریاها میشود تا رنگ آبی. رنگ بنفش هم که توسط لایه ازن گرفته میشود. پس رنگهای نیلی و آبی و سبز که طول موج کمتری دارند باقی میمانند که روی آب هستند. در بین اینها چون نیلی و آبی طول موج کمتری دارند بیشتر روی آب می مانند به همین دلیل دریاها و ابرها به رنگ نیلی و آبی دیده میشوند.

ولی چرا روزهای ابری رنگ دریاها سبز به نظر میرسند؟
دلیلش این است که روزهای ابری ، رنگهای آبی و نیلی هم توسط ابر ها جذب میشوند و سبز و مابقی عبور میکنند. پس در بین طیف رنگها، رنگ رسیده به آب دریا، سبز کمترین طول موج را دارد . بنابراین پس آب به رنگ سبز دیده میشود.

منبع: تبیان

نظرات بییندگان :