نقاشی کودکان در رده های سنی مختلف به چه شکلی باید باشد؟

نقاشی کودکان در رده های سنی مختلف به چه شکلی باید باشد؟

۱۲ماهگی : از روی تقلید خطوطی به جلو و عقب می کشد. ۱۵ماهگی : نقطه نقطه می کند. ۱۸ ماهگی : به خودی خود خط خطی می کند.

 

نقاشی کودکان در رده های سنی مختلف به چه شکلی باید باشد؟

روانشناسی نقاشی کودکان

به طور کلی سیر نقاشی بدین ترتیب است :۱۲ماهگی : از روی تقلید خطوطی به جلو و عقب می کشد.۱۵ماهگی : نقطه نقطه می کند.۱۸ ماهگی : به خودی خود خط خطی می کند.۲ سالگی : خطوط عمودی را تقلید می کند.۲/۵ سالگی : خطوط حلقوی، افقی، عمودی و دو خط به عنوان X (غیر قرینه) می کشد.۳ سالگی : مداد را مثل بزرگها می گیرد. بنا به تقاضای دیگران روی نقاشی هایش اسم می گذارد.۴ سالگی : انسان را با دو عضو می کشد X را تقلید می*کند. به شکل ناقص انسان عضوی اضافه می کند.۴/۵ سالگی : مربع می کشد.۵ سالگی : مثلث می کشد عکس آدم را با بدن و گردن می کشد.۶ سالگی : شکل آدم را دو بعدی می*کشد اشکال ادغام شده می کشد.۹ ـ ۸ سالگی : اعضای داخی را می کشد.از ۱۲ سالگی به بعد عکس ماشین می کشد و کم کم آنرا کامل تر می کند عکس میکشد و می گوید که عکس خودش یا مادرش است. پرنده ، خانه ، ماشین رخت شویی، هواپیما می کشد و از آنها سخن می گوید. درباره عکس های کشیده شده قصه کوتاه می گوید. برای خانه ای که کشیده در و پنجره می گذارد. ماشین را با چرخ ها و نور چراغ ورود می کشد به نقاشی انگشتی  علاقه مند میشود.

            
نظرات بییندگان :