نشانه های بارداری پسر به نقل از کتاب قانون ابوعلی سینا

نشانه های بارداری پسر به نقل از کتاب قانون ابوعلی سینا

ساق پاي مادر به ورم هاي زيادي گرفتار مي شود احتمال مي رود زني كه جنين نرينه در شكم داشته باشد اما جنين ناتوان و كم مايه باشد، پيامدهاي بارداري در قياس با زني كه جنين مادينه سالم و ....

نشانه های بارداری پسر به نقل از کتاب قانون ابوعلی سینا

نشانه های بارداری پسر

چگونه تشخيص دهيم كه زن باردار پسر در شكم دارد يا دختر؟(از كتاب قانون در طب)1- زني كه بار شكمش پسر است، در قياس با زني كه جنس دختر را در بر دارد، رنگ و رويش خوب و زيباتر است،

2- پرتحرك 

3- سبك خيزتر

4- پوست بدنش صاف تر

5- اشتهاي خوراكش بيشتر و

6- پيامدهاي بارداري در او سبك تر است

7- در طرف راستش احساس سنگيني مي كند، زيرا اكثرا جنين نر از تخمه اي مايه مي گيرد كه به طرف راست

زِهدان ريخته است و 8- هرگاه جنين شروع بحركت كرد، از طرف راست زِهدان حركت مي كند

9- هنگامي كه براي اولين بار حجم سینه زني كه جنين نر در شكم دارد افزوده مي شود و تغيير رنگ مي دهد و

بويژه نوك سینه رنگ عوض مي كند، اين تغييرات از سینه راست شروع مي شود.

10- شير در وهله اول به سینه طرف راست مي رسد و شير ابتدا در سینه راست مي تراود

11- نوك سینه زني كه بارش جنين نر است بيشتر به سرخرنگي مي زند نه به سياهرنگي

12- اگر زن ، جنين نر در شكم دارد، شيرش را آزمايش كنيم گوا هي مي دهد . زن كه جنين نر در شكم دارد اگر

شير پستانش را بر قطعه آين هاي بدوشد و در آفتاب نگاه كند، گويي قطره جيوه يا دانه مرواريد است كه مي درخشد،

گير نمي كند و به راحتي فرو مي آيد

13- زني كه جنين داخل شكمش پسر باشد، رگ هاي پايش به سرخي تمايل دارند نه به سياهي 

14- نبض دست راستش پرتر و پياپي تر از نبض دست چپ است )النبض الأيمن منها أشد امتلاء و تواتر اً( نسخه هاي عربي

15- گويند اگر زن باردار در حالي كه ايستاده است و مي خواهد راه برود، اول پاي راست را حركت داد نشان آن

است كه بچه نرينه است و اين مساله تجربه شده است

16- هرگاه مي خواهد برخيزد بر دست راست تكيه مي دهد و برمي خيزد

17- چشم راست زني كه جنينش پسر است از چشم چپش سبك تر حركت مي كند و سريع تر مي گردد

18- جنين نر بعد از سه ماه در زِهدان مي جنبد در حاليكه جنين مادينه پس از چهار ماه در زِهدان به حرك ت در

مي آيد

19- گويند آزماي ش ديگري هست كه به وسيله آن مي توان جنين نرينه را از جنين مادينه بخوبي تشخيص داد، و

آن اين كه يك مثقال زراوند ، ساييده و گرد مانند شود و با عسل بسرشد و كمي پشم سبزرنگ بدان بيالايند و ناشتا

در فرج زن گذارند و تا نيم روز بيرون نيا ورند، اگر آب دهان مزه شيرين داد جنين پسر است و اگر احساس تلخ

مزگي در دهان داشت جنين دختر است و اگر آب دهان هيچ تغييري نكرد، معلوم مي شود كه زن باردار نيست .

نمي توانم اين آزمايش را صد در صد صحيح بدانم و بايد بيشتر آزموده شود و بيشتر در اين باره پژوهش گردد

تا سبب دانسته شود . بويژه در اين كه چگونه و چرا دليل بر وجود جنين نر يا ماده دارد؟ و چگونه و چرا برضد اين

حالات دليل بر نبودن جنين در شكم است؟ آنچه در حال وجود جنين نر در شكم مادر آشكار است،

20- پيدايش قَرحه زياد در ساق پاي مادر است .

21- ساق پاي مادر به ورم هاي زيادي گرفتار مي شود احتمال مي رود زني كه جنين نرينه در شكم داشته باشد اما جنين ناتوان و كم مايه باشد، پيامدهاي بارداري در قياس با زني كه جنين مادينه سالم و نيرومند در شكم دارد بدتر و شديدتر بر او روي آورند.

22- خونريزي زايچگي) نفاس) در مادري كه پسر زاييده است، در بيست و پنج تا سي روز است و مادر پاك مي شود، اما خونريزي زايچگي در مادري كه دختر آورده است، از سي و پنج روز تا چهل روز دوام مي يابد و اين حالت اكثراً درست است.

در خصوص شناختن جنين كه نرينه يا مادينه است (از كتاب ذخيره خوارزمشاهي)  ابوعلي سينا مي گويد : در اين سخن نظر است و اين را به تجربت حاجت است و مدت نفاس از پس فرزند نرينه بيست وپنج روز يا سي روز و از پس مادينه سي و پنج روز تا چهل روز ميباشد


نظرات بییندگان :