معما با جواب - قسمت اول - سایت کودکان ما

معما با جواب - قسمت اول - سایت کودکان ما

5. آن چیست كه پای كوه نشسته و عمامه به سر دارد؟ 6. آن چیست كه اگر به زمین بیفتد نمی شكند،در آب هم تر نمی شود؟


معما با جواب

معما با جواب

1. رنگ سفید صخره ها آید میان سفره ها هركس نداند نام او مزه ندارد كام او.

2. نه انگورم نه انار  هم در انگورم هم در انار  زنجیر نیستم اما در زنجیرم  نخجیر نیستم اما در نخجیرم.

3. آن چیست كه هم انسان دارد،هم تخم مرغ وهم جاده؟

4. آن چیست كه من می روم و او می ماند؟

5. آن چیست كه پای كوه نشسته و عمامه به سر دارد؟

6. آن چیست كه اگر به زمین بیفتد نمی شكند،در آب هم تر نمی شود؟

7. موجود سرد و بی جان. گیرد ولی دوصد جان. دهان تنگ و تاریک. گردن دراز و باریک.

8. آن چیست که سرش را ببری زنده میشود؟

9. آن چیست که گردن دارد اما سرندارد. دست دارد اما پای ندارد؟

10. همه اطاق را پر میکند اما از سوراخ کلید بیرون میرود؟؟

؟

؟


؟

؟

؟


؟

؟

؟جواب

1. نمک

2. انجیر

3. شانه

4. جای پا

5. قارچ

6. سایه

7. تفنگ

8. خزنده

9. کوزه

10. دود

منبع:tebyan.net

چیستان کودکانه  چیستان  چیستان برای کودکان  چیستان سخت  چیستانهای کودکانه  معما با جواب  معا

   
نظرات بییندگان :