مسئله های کتاب - افسانه شعبان نژاد

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

مسئله های کتاب

آفتاب

در وسط خانه پهن

در اتاق

سفره صبحانه پهن

باز سر سفره صبحانه ام

ساکت و بی اشتها

باز سرم پر شده

از عدد و مسئله و ضرب ها

خیره ام

توی دل استکان

باز به یک حبه قند

*

مادرم

چای مرا خوب به هم می زند

باز هم این جمله ها

در سر من نرم قدم می زنند :

لحظه ها

کاش به شیرینی یک لقمه

نان و عسل می شدند

مسئله های کتاب

مثل همین قند که در چای بود

راحت و بی دغدغه حل می شدند

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :