شیر به جای پول

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

شیر به جای پول

روزی روزگاری پسرك فقيری زندگی می كرد كه برای گذران زندگی و تامين مخارج تحصيلش دستفروشی می كرد. از اين خانه به آن خانه می رفت تا شايد بتواند پولی بدست آورد. روزی متوجه شد كه تنها يك سكه 10 سنتي برايش باقيمانده است و اين درحالی بود كه شديداً احساس گرسنگی می كرد. تصميم گرفت از خانه ای مقداری غذا تقاضا كند. بطور اتفاقی درب خانه ای را زد. دختر جوان و زيبايی در را باز كرد. پسرك با ديدن چهره زيبای دختر دستپاچه شد و به جای غذا، فقط يك ليوان آب درخواست كرد. 

دختر كه متوجه گرسنگی شديد پسرك شده بود به جای آب برايش يك ليوان بزرگ شير آورد. پسر با تمانينه و آهستگی شير را سر كشيد و گفت: «چقدر بايد به شما بپردازم؟».

دختر پاسخ داد: «چيزي نبايد بپردازي. مادر به ما آموخته كه نيكی ما به ازايی ندارد.»

پسرك گفت: «پس من از صميم قلب از شما سپاسگزاری می كنم»

سال ها بعد دختر جوان به شدت بيمار شد. پزشكان محلی از درمان بيماری او اظهار عجز نمودند و او را برای ادامه معالجات به شهر فرستادند تا در بيمارستانی مجهز ، متخصصين نسبت به درمان او اقدام كنند.

دكتر هوارد كلی، جهت بررسی وضعيت بيمار و ارائه مشاوره فراخوانده شد. هنگامی كه متوجه شد بيمارش از چه شهری به آنجا آمده برق عجيبی در چشمانش درخشيد. بلافاصله بلند شد و به سرعت به طرف اطاق بيمار حركت كرد. لباس پزشكی اش را بر تن كرد و برای ديدن مريضش وارد اطاق شد. در اولين نگاه او را شناخت.

سپس به اطاق مشاوره باز گشت تا هر چه زود تر برای نجات جان بيمارش اقدام كند. از آن روز به بعد زن را مورد توجهات خاص خود قرار داد و سر انجام پس از يك تلاش طولاني عليه بيماری، پيروزی از آن دكتر كلی گرديد.

آخرين روز بستری شدن زن در بيمارستان بود. به درخواست دكتر هزينه درمان زن جهت تائيد نزد او برده شد. گوشه صورتحساب چيزی نوشت. آن را درون پاكتی گذاشت و برای زن ارسال نمود.

زن از باز كردن پاكت و ديدن مبلغ صورتحساب واهمه داشت. مطمئن بود كه بايد تمام عمر را بدهكار باشد. سرانجام تصميم گرفت و پاكت را باز كرد. چيزی توجه اش را جلب كرد. چند كلمه ای روی قبض نوشته شده بود. آهسته آن را خواند:

«بهای اين صورتحساب قبلاً با يك ليوان شير پرداخت شده است!»

 این قصه قشنگ را یک مامان از سویس برام نوشته است . مامان از سویس دست شما درد نکند.

سایت ماکوسیتی

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :