شعر کودکانه هست شاعر عکاس

شعر کودکانه هست شاعر عکاس

مادرم می گوید هست شاعر عکاس عکس می گیرداو با تمام احساس

شعر کودکانه هست شاعر عکاس

شعر عکاس - عکاس کارتونی
مادرم می گوید
هست شاعر عکاس
عکس می گیرداو
با تمام احساس

مثل یک ماهیگیر
صید رامی بیند
شکل ماهی ازآب
سوژه رامی چیند

عکس می گیرداز
لحظه ها درخاطر
قاب زیبایی هاست
کاروبار شاعر


نظرات بییندگان :