شعر کودکانه موش و گربه

شعر کودکانه موش و گربه

موشه کتابفروشه می شینه باز یه گوشه چند تا کتاب قصه به گربه می فروشه پولهارو سکه سکه

شعر کودکانه موش و گربه

گربه کتاب خوان

موشه کتابفروشه

می شینه باز یه گوشه

چند تا کتاب قصه

به گربه می فروشه

پولهارو سکه سکه

می ریزه توی کیسه

دفتر نو می خره

دوباره می نویسه


نظرات بییندگان :