شعر کودکانه مثل گلم

شعر کودکانه مثل گلم

سرخ و سفید و تپلم مامان می گه مثل گلم شیرین زبونی می کنم بابام می گه که بلبلم وقتی که دامن می پوشم

مثل گلم

شعر بچه گانه

سرخ و سفید و تپلم

مامان می گه مثل گلم

شیرین زبونی می کنم

بابام می گه که بلبلم

وقتی که دامن می پوشم

مامان می گه عروسکم

ادابازی درمی آرم

بابام می گه بانمکم

من نه گلم نه بلبلم

من آدمم مثل شمام

شکل خودم رو می کشم

کنار مامان و بابام

نظرات بییندگان :