شعر کودکانه عاشقانه های پیشی

شعر کودکانه عاشقانه های پیشی

پرنده رو گرفته گربه میون مشتش اونو فشارش میده با چنگال درشتش

شعر کودکانه عاشقانه های پیشی 

گربه و جوجه

پرنده رو گرفته

گربه میون مشتش

اونو فشارش میده

با چنگال درشتش

  

جوجه میگه اگر چه

تو چنگ تو اسیرم

بیا منو ببخش تا

ناخناتو بگیرم

 

نظرات بییندگان :