شعر کودکانه دلم می سوزه برای ماهیا

شعر کودکانه دلم می سوزه برای ماهیا

سپاس خدا جون منو آفریدی دادی به مافصل بهارو عیدی با وجود تمام دل خواهیا دلم میسوزه برای ماهیا

شعر کودکانه دلم می سوزه برای ماهیا 

ماهی گلی

خدا به آسمون پرنده میده

به غنچه ها جرات خنده میده

گنجشکا جوجه ها را ناز می کنن

غنچه ها دکمه ها را باز میکنن

همیشه شادی وعروسی عیده

همیشه وقت دیده بوسی عیده

سپاس خدا جون منو آفریدی

دادی به مافصل بهارو عیدی

با وجود تمام   دل خواهیا

دلم میسوزه برای ماهیا


نظرات بییندگان :