شعر کودکانه جواهرشکوفه

شعر کودکانه جواهرشکوفه

بهار نم نم امد از آخر زمستان نشانه با خود آورد به خانه درختان

شعر کودکانه جواهرشکوفه

بهار

بهار نم نم امد

از آخر زمستان

نشانه با خود آورد

به خانه درختان

 

 برای دست شاخه

نگین صورتی ساخت

به گردن درختان

گل و شکوفه انداخت

 

درخت مثل دختر

بهار خواستگار است

جواهر شکوفه

نشانه بهار است

 

نظرات بییندگان :