شعر کودکانه تخمه بو میداد

شعر کودکانه تخمه بو میداد

اي داد بي داد تخُمه بو مي داد به همه مي داد به من نمي داد وقتي كه مي داد

شعر کودکانه تخمه بو میداد

شعر کودکانه تخمه بو میداد

اي داد بي داد

تخُمه بو مي داد

به همه مي داد

به من نمي داد

وقتي كه مي داد

پوستاشو مي داد

منم بو دادم

به او ندادم

وقتي كه دادم

پوستاشو دادم

نظرات بییندگان :