شعر کودکانه بزغاله

شعر کودکانه بزغاله

مرواریدای خاله دندونای بزُغاله جاروی اتُاق خانه فرش اتُاق خاله

شعر کودکانه بزغاله

شعر کودکانه بزغاله

مرواریدای خاله

دندونای بزُغاله

جاروی اتُاق خانه

فرش اتُاق خاله

پشَم تن بزُغاله

از موهای بزغاله

مهمونیای خاله

از شيراي بزُغاله

نظرات بییندگان :