شعر کودکانه با دو چشمم می چشم ازشاعر عزیزمان غلامرضا بکتاش

شعر کودکانه با دو چشمم می چشم ازشاعر عزیزمان غلامرضا بکتاش

می چشیدم من فقط مزه ها را با زبان می زدم با سیب سرخ حرف از راه دهان

شعر کودکانه با دو چشمم می چشم 

کودک کارتونی . شعر کودکانه

می چشیدم من فقط

مزه ها را با زبان

می زدم با سیب سرخ

حرف از راه دهان

    

فکر کردم جز زبان

هست راه دیگری

سیب را باید چشید

با  نگاه  بهتری  


سیب را غیر از زبان

با دوچشمم می چشم

مزه اش را با مداد

روی کاغذ می کشم


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :