شعر کودکانه ای معلم

شعر کودکانه ای معلم

در چنین روزی سلامت می کنم شاخه های گل نثارت می کنم شاخه های گل ندارد قابلی صد گلستان فرش راهت می کنم

شعر کودکانه ای معلم

شعر معلم

در چنین روزی سلامت می کنم

شاخه های گل نثارت می کنم

شاخه های گل ندارد قابلی

صد گلستان فرش راهت می کنم


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :