شعر کودکانه آدم فضایی

شعر کودکانه آدم فضایی

دو تا مهمان برایم رسید از آسمان ها دو تا آدم فضایی دویدم پیش آنها

شعر کودکانه آدم فضایی

شعر آدم فضایی

دو تا مهمان برایم

رسید از آسمان ها

دو تا آدم فضایی

دویدم پیش آنها

 

میان کوچه از ترس

به هم چسبیده بودند

برای اولین بار

زمین را دیده بودند

 

بدو بردم دم در

دو تا فنجان چایی

عقب رفتند و گفتند:

سلام آدم فضایی

 

نظرات بییندگان :