شعر معلم - حمید مرادی

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

شعر معلم

به علم افزون و والائی معلم                 
اگر چه بی تمنایی معلم
فضیلت آنچنان اندر وجودت                    
که گویا چون معمایی معلم
به وقت ساعت تدریس قرآن                  
 رها از قید دنیایی معلم
تو همچون چشمه امید مایی                 
 امید نسل فردایی معلم
محصل چون گل و خود باغبانی               
نسیم عطر گلهایی معلم
درون ظلمت و فقر و جهالت                  
تو شمع بزم شبهایی معلم
ز درد هر دل بیماری آگه                      
طبیب زخم دلهایی معلم
بگنجد گرچه نامت در الفبا                    
تو افزون از الفبائی معلم
به امر دانش و علم و فضیلت                 
محصل را چو بابائی معلم
به دشت خشک جمله بیسوادان           
تو جاری مثل دریایی معلم
دل تاریک ما را نور امید                       
به دلها چشم بینائی معلم
ز قید فتنه ی کوته نظرها                     
سراسر خود مبرائی معلم
زبانم الکن است از گفتنیها                  
چو تاجی بر سر مائی معلم
چو انشاء بود درس من امروز                
تو خود موضوع انشائی معلم           
نوای دلکش صوت مناجات                    
نثارت باد هر جائی معلم
عجب نبود اگر اینک مرادی                   
بگوید گل سراپائی معلم 
                                                                                     
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :