شعر معلم از شاعر عزیز کشورمان حنیف

شعر معلم از شاعر عزیز کشورمان حنیف

در بــزم عشق شمــع فـــروزان معلم است مـــردم چو پيكرند اگر ، جان معلم است آن بــاغبــــان گلشن انديشه هـــاي ژرف پـــــروردگار روح حكيمـــان معلم است

شعر معلم از شاعر عزیز کشورمان حنیف

در بــزم عشق شمــع فـــروزان معلم است
مـــردم چو پيكرند اگر ، جان معلم است
آن بــاغبــــان گلشن انديشه هـــاي ژرف
پـــــروردگار روح حكيمـــان معلم است
مــــردم معـــــادن زر و سيمند در سرشت
جــويــاي ايــن خزائـــن پنهـان معلم است
هرگز گزافه نيست كه گويم پس از خداي
آنكس كه خلـــق مي كند انســان معلم است
ظلمات جهل را بشكافــد بـه نـــــور علــم
خضــر طــريق چشمــه حيــــوان معلم است
آري ، معلمي همه عشق است و ســوختن
آنــرا كه عشــق نيست مگو كــــان معلم است
گوينــد بـــوده اند معلـــــم پيمبــــران
گويـــــد(( حنيف)) ايــــزد رحمـــن معلم است


نظرات بییندگان :