شعر زیبای ایمان خاک گلدان

شعر زیبای ایمان خاک گلدان

وقتی که شمعدانی امروز صبح جان داد خاک سیاه گلدان قلب مرا تکان داد سوراخ کرده آن را

شعر زیبای ایمان خاک گلدان 

 شمعدانی

یک شاخه شمعدانی

بابای من قلم کرد

آن شاخه توی گلدان

آهسته قد علم کرد

  

تا اینکه صبح امروز

گلدان ما ترک خورد

گلبرگ شمعدانی

فصل بهار پژمرد

  

وقتی که شمعدانی

امروز صبح جان داد

خاک سیاه گلدان

قلب مرا تکان داد

  

سوراخ کرده آن را

یک بچه کرم شیطان

زیرا ضعیف بوده

ایمان خاک گلدان

   

نظرات بییندگان :