شعر روز معلم - سید ذبیح الله سمنگانی

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

شعر روز معلم

ما به جشنت أي معلم شادوخندان آمديم              

روزتجليل مقامت را بميدان  آمديم

دسته هاي گل به دست ازباغ عرفان آمديم          

تهنيت گفتن برايت ازدل وجان آمديم

مرحباگويان ترامدح و ثنا خوان آمديم

ايكه باشد رازدانش نقش درسيماي تو               

حكمت وپنداست هريك نكتهء زيباي تو

افتخار مملكت از گوهر والاي  تو                     

وارث علم پيامبر  از يكي اسماي  تو

با اميد تو بسوي اين دبستان آمديم

أي معلم نام پاكت آيت آدمگري                        

با كمال نام خود جان را عجب ميپروري

پادشاهان ازتومي يابند ملك و سروري              

ايكه از وهم وگمان ما بس بالا تري

در چنين محفل به پاس تو شتابان آمديم

مشعل تابان عرفان راچو بر افروختيم               

خرمن جهل وجهالت را سراپا سوختيم

دانش وعلم وهنرهاي كه ما اندوختيم                

حرف حرف ونقطه نقطه ازشماآموختيم

زان سبب جشن ترا تبريگ گويان آمديم

جسم وجانت ازگزند روزگاران دورباد               

خانهء نام نشانت تا ابد معمور باد

هركه بدبين تومي باشد چشمش كورباد             

دوستانت دايمأ اندر جهان مسرور باد

اين چنين ات خواسته از ذات رحمان آمديم

منبع شعر : زرینه های شعر ، ادب و عرفان  

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :