سونوگرافی واژینال

سونوگرافی واژینال

سونوگرافی واژینال از سونوگرافی شکمی جهت تشخیص بیماری های زنان (کیست تخمدان ، بارداری خارج رحمی،فیبروم و غیره) بسیار دقیق تر بوده و انجام آن در بارداری منجر به هیچ خطری برای جنین

سونوگرافی واژینال

سونوگرافی واژینال

سونوگرافی واژینال از سونوگرافی شکمی جهت تشخیص بیماری های زنان (کیست تخمدان ، بارداری خارج رحمی،فیبروم و غیره) بسیار دقیق تر بوده و انجام آن در بارداری منجر به هیچ خطری جهت جنین نمی شود. این روش کاملا بدون درد انجام شده و طول سرویکس ( دهانه رحم) شما توسط آن اندازه گیری می شود. 

کوتاهی طول سرویکس یکی از علل سقط جنین سه ماهه دوم بارداری می باشد و در صورت تشخیص با انجام عمل سرکلاژ ( دوختن دهانه رحم) از سقط پیشگیری می شود. 

ﺳﻮﻧﻮ ﮔﺮاﻓﯽ واژﻳﻨﺎل در اواﻳﻞ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ داﺧﻞ رﺣﻤﯽ
ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ از روﯼ ﺷﮑﻢ روش راﻳﺞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮاﯼ ارزﻳﺎﺑﯽ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﯽ اﺳﺖ. ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ داﺧﻞ رﺣﻤﯽ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ را ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺮاﯼ ﺗﺸﺨﻴﺺ زﻧﺪﻩ ﺑﻮدن ﺟﻨﻴﻦ ﻳﺎ روﻳﺎن و در ﺑﻴﻤﺎران ﺣﺎﻣﻠﻪ اﻳﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﯼ و ﻳﺎ درد دارﻧﺪ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ. دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﻧﻮ ﮔﺮاﻓﯽ داﺧﻞ ﻣﻬﺒﻠﯽ در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ  ارزﻳﺎﺑﯽ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﯽ را در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ. در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻮﻧﻮ ﮔﺮاﻓﯽ داﺧﻞ ﻣﻬﺒﻠﯽ زودﺗﺮ و ﻗﻄﻌﯽ ﺗﺮ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽ دهﺪ . 
 اﻧﺪﻳﮑﺎﺳﻴﻮﻧﻬﺎﯼ ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ
ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ اﻧﺪﻳﮑﺎﺳﻴﻮﻧﻬﺎﯼ ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ ﻣﺘﻌﺪﯼ در ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ اول ﺑﺎردارﯼ دارد. اﮐﺜﺮ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ و زﻧﺪﻩ ﺑﻮدن روﻳﺎن و ﺟﻨﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ. در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد هﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﯼ و وﺧﺎﻣﺖ ﺑﻴﻤﺎرﯼ ارﺗﺒﺎط دارد. ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 2 ﺗﺎ 5 درﺻﺪ ﺑﻴﻤﺎران در ﭼﻨﺪ هﻔﺘﻪ اول ﺑﺎردارﯼ دﭼﺎر ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﯼ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﮐﻮرﻳﻮن در دﺳﻴﺪوا ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ زﻳﺮا ﮐﻮرﻳﻮن در داﺧﻞ ﺁﻧﺪوﻣﺘﺮ دﺳﻴﺪواﻳﯽ ﻧﻘﺐ ﻣﯽ زﻧﺪ. اﻳﻦ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﯼ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ اﻧﻘﺒﺎض دردﻧﺎﮎ رﺣﻢ هﻤﺮاﻩ اﺳﺖ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ 20 ﺗﺎ 30 درﺻﺪ از ﺑﻴﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﯼ دارﻧﺪ ﺑﻌﺪا دﭼﺎر ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻘﻂ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﯼ ﭘﺸﺖ ﮐﻮرﻳﻮن و در ﮔﻴﺮﯼ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ. اﻧﺪازﻩ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﯼ ﭘﺸﺖ ﮐﻮرﻳﻮن ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ هﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد . ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را در ارزﻳﺎﺑﯽ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺸﮑﻮﮎ ﺑﻪ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺧﺎرج رﺣﻤﯽ دارد .ﻣﻬﻤﺘﺮ از هﻤﻪ ﺁﻧﮑﻪ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻖ ﻧﺸﺎن دهﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ در داﺧﻞ رﺣﻢ اﺳﺖ و ﻓﯽ اﻟﻮاﻗﻊ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺎرج رﺣﻤﯽ ﺑﻮدن ﺁﻧﺮا رد ﮐﻨﺪ. اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ داﺧﻞ ﻣﻬﺒﻠﯽ ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در 4 ﺗﺎ 5 هﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ داﺧﻞ رﺣﻤﯽ را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. 
ﭘﺲ اﻧﺪﻳﮑﺎﺳﻴﻮن اﺻﻠﯽ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ در ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ اول ﺑﺎردارﯼ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
1- ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ داﺧﻞ رﺣﻤﯽ ﺑﺎﻻﺧﺺ وﻗﺘﯽ ﻣﺸﮑﻮﮎ ﺑﻪ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺧﺎرج رﺣﻤﯽ ﺑﺎﺷﻴﻢ .
2- ارزﻳﺎﺑﯽ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ دﭼﺎر ﻋﺎرﺿﻪ اﻳﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﯼ ﭘﺸﺖ ﮐﻮرﻳﻮن ، ﺳﻘﻂ ﻧﺎﻗﺺ ، ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﺪون روﻳﺎن ﻳﺎ ﺳﻘﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ . 
 3- ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻧﺪﻩ ﺑﻮدن روﻳﺎن /ﺟﻨﻴﻦ
 - ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ ﻣﺤﻞ IUD 4 هﻤﺮاﻩ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﯽ

نظرات بییندگان :