سرویکس کوتاه

سرویکس کوتاه

خطر زايمان سزارين در زنان داراي کوتاه‌ترين طول سرويکس (30-16 ميلي‌متر) کمتر از بقيه بود و با افزايش طول سرويکس افزايش مي‌يافت (4/18 با 35-31 ميلي‌متر؛ 7/21 با 39-36 ميلي‌متر؛ 7/25 با 67-40 ميلي‌متر

سرویکس کوتاه

کوتاهی طول سرویکس

سرويکس کوتاه (مساوي يا کمتر از 15 ميلي‌متر) در ميانه دوران بارداري خطر زايمان پيش از موعد خود به خودي را افزايش مي‌دهد، ولي اثرات سرويکس طويل بر زايمان تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته است.

اين مطالعه شامل 27,472 زن پريمي‌بار با طول سرويکس 16 ميلي‌متر يا بيشتر بود که يک نوزاد زنده سر موعد را طي سال‌هاي 2006-1998 در 8 بيمارستان در داخل و اطراف لندن به دنيا آورده بودند. اندازه‌گيري طول‌ سرويکس در اين زنان به وسيله سونوگرافي از طريق واژن در زماني با ميانه 23 هفتگي بارداري اندازه‌گيري شد.

خطر زايمان سزارين در زنان داراي کوتاه‌ترين طول سرويکس (30-16 ميلي‌متر) کمتر از بقيه بود و با افزايش طول سرويکس افزايش مي‌يافت (4/18 با 35-31 ميلي‌متر؛ 7/21 با 39-36 ميلي‌متر؛ 7/25 با 67-40 ميلي‌متر؛ P براي گرايش < 001/0).

زنان دسته چهارم 81/1 برابر شانس بيشتري براي زايمان از طريق سزارين نسبت به زنان دسته اول داشتند (فاصله اطمينان 95 97/1-66/1)؛ ارتباط مذکور پس از جور کردن بر اساس سن مادر، شاخص توده بدن، وضعيت سيگار کشيدن، گروه‌هاي نژادي، سن بارداري در زمان زايمان، زايمان خودبه‌خودي يا القا شده، صدک وزن هنگام تولد و بيمارستان محل زايمان ضعيف شد ولي همچنان از لحاظ آماري معني‌دار بود (نسبت شانس: 68/1، فاصله اطمينان 95:84/1-53/1؛ P < 001/0).(1)

محققان اين افزايش خطر را به پيشرفت ضعيف طي زايمان نسبت مي‌دهند و عنوان مي‌کنند که اين امر ممکن است مربوط به مختل شدن کارکرد رحم در مراحل ابتدايي بارداري باشد.

منبع:salamatiran

نظرات بییندگان :