سبز و سبز و سبز - محمود کیانوش

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

سبز و سبز و سبز

سنگ و سنگ و سنگ

کوهسارها

شر و شر و شر

آبشارها

 

صاف و صاف و صاف

جویبارها

سبز و سبز و سبز

کشتزارها

 

باز و باز و باز

چشم آفتاب

شاد و شاد و شاد

خنده های آب

 

غصه ها همه

دور ، دور ، دور

کار و زندگی

جور و جور و جور

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :