ساخت کاردستی اسب با مواد زائد و دور ریختنی

ساخت کاردستی اسب با مواد زائد و دور ریختنی

ساخت کاردستی با بطری نوشابه ابتدا بطری نوشابه را مطابق مدل برش میزنیم. سپس چوب دستی را نیز به اندازه لازم برش میزنیم

ساخت کاردستی اسب با مواد زائد و دور ریختنی 

ساخت کاردستی اسب با بطری نوشابه

ساخت اسب کاردستی با بطری نوشابه

کاردستی با کاموا   کاردستی با کاغذ  کاردستی با وسایل دورریختنی   کاردستی با مقوا  کاردستی با کاغذ رنگی  کاردستی با مواد دورریختنی  کاردستی با مقوا  کاردستی ها جالب  کاردستی با مواد دور ریختنی  کاردستی های ساده  کاردستی کودکان   کاردستی با چوب بستنی  کاردستی با سنگ

نظرات بییندگان :