رنگ آمیزی تخم مرغ عید نوروز 1393

رنگ آمیزی تخم مرغ عید نوروز 1393

تخم مرغ رنگی های زیبا جهت الگو گرفتن و خلق ایدههای جدید برای جدید رنگ کردن تخم مرغ . شروع کار حسب نیازمیتوان از رنگ گواش و یاآبرنگ

تخم مرغ رنگی های زیبا جهت الگو گرفتن و خلق ایدههای  جدید برای جدید رنگ کردن تخم مرغ .
شروع کار
حسب نیازمیتوان از رنگ گواش و یاآبرنگ استفاده کنید بهتر است ازتخم مرغ آب پز شده استفاده کنید .

رنگ آمیزی تخم مرغ عید نوروز 1393

برای دیدن سایر طرح های آماده رنگ آمیزی روی این لینک(رنگ آمیزی کودکان) کلیک کنید

تخم مرغ رنگی. تخم مرغ رنگ کردن

تخم مرغ رنگی با نقاشی کیتی
تخم مرغ رنگی. تخم مرغ رنگ کردن

تخم مرغ رنگی

تخم مرغ رنگی. تخم مرغ رنگ کردن

تخم مرغ رنگ کردن

تخم مرغ رنگی. تخم مرغ رنگ کردن

رنگ کردن تخم مرغ


رنگ آمیزی تخم مرغ

تخم مرغ رنگی. تخم مرغ رنگ کردن

تخم مرغ رنگ

تخم مرغ رنگی. تخم مرغ رنگ کردن


رنگ تخم مرغ

تخم مرغ رنگی. تخم مرغ رنگ کردن
تخم مرغ زنگی

تخم مرغ رنگی. تخم مرغ رنگ کردن

تخم مرغ رنگی. تخم مرغ رنگ کردن

نظرات بییندگان :