دهانه رحم کوتاه چيست؟

دهانه رحم کوتاه چيست؟

ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻃﻮﻝ ﺩﻫﺎﻧﻪ ﺭﺣﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﻭﺍﮊﻳﻨﺎ ﻝ، ﺩﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ (٧٥ ﻧﻔﺮﻛﻪ ﻃﻮﻝ ﺩﻫﺎﻧـﻪ ﺭﺣـﻢ ﺁﻧـﺎﻥ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ٣٥ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮﺩ ﻭ ٧٨ ﻧﻔﺮ ﻛﻪ ﻃﻮﻝ ﺩﻫﺎﻧﻪ ﺭﺣﻢ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎ ﻣﺴﺎﻭﻱ ٣٥ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ...

کوتاهی دهانه رحم

دهانه رحم کوتاه

ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﺯ ﻋﻠﻞ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ. ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺯﺍﻳﻤـﺎﻥ ﭘـﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﻮﻋـﺪ ﺍﻣـﺮ ﻣﻬﻤـﻲ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻃﻮﻝ ﺩﻫﺎﻧﻪ ﺭﺣﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ. 
ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻃﻮﻝ ﺩﻫﺎﻧﻪ ﺭﺣﻢ ﺑﺎ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ . ١٥٣ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﺳـﻦ ﺣـﺎﻣﻠﮕﻲ ١٦-٢٤ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻃﻮﻝ ﺩﻫﺎﻧﻪ ﺭﺣﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﻭﺍﮊﻳﻨﺎ ﻝ، ﺩﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ (٧٥ ﻧﻔﺮﻛﻪ ﻃﻮﻝ ﺩﻫﺎﻧـﻪ ﺭﺣـﻢ ﺁﻧـﺎﻥ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ٣٥ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮﺩ ﻭ ٧٨ ﻧﻔﺮ ﻛﻪ ﻃﻮﻝ ﺩﻫﺎﻧﻪ ﺭﺣﻢ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎ ﻣﺴﺎﻭﻱ ٣٥ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮﺩ) ﺑ ﻪﺻﻮﺭﺕ ﺁﻳﻨـﺪﻩ ﻧﮕـﺮ ﺍﺯ ﻧﻈـﺮ ﺑـﺮﻭﺯ ﺯﺍﻳﻤـﺎﻥ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 
 ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎﻝ ﻭ ﺑﻴﻮ ﻛﻤﻴﻜﺎﻝ ﺗ ﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﺩ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺭﻭﻱ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜـﺎﻝ ﻛـﻪ ﻫﻤـﺎﻥ ﻃﻮﻝ ﺩﻫﺎﻧﻪ ﺭﺣﻢ ﺑﻮﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻲ ﺷﺪ ﺭﻭﻱ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﺯﺍﻳ ﻤﺎﻥ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﻣ ﺆﺛﺮ ﻫـﺴﺘﻨﺪ، ﺟـﺰﺀ  ﻣﻼﻙﻫﺎﻱ ﻋﺪﻡ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺸﺖ ﻛﻪ ﺯﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ ﻫﻔﺘﻪ ١٦– ٢٤ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻃﻮﻝ ﺩﻫﺎﻧﻪ ﺭﺣﻢ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮ ﺍﺯ ٣٥ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ ﺧﻄﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

دهانه رحم کوتاه

دهانه رحم در پایین، انتهای باریک از رحم است که ارتباط با مهبل (واژن) می باشد. انقباضات رحم در پایان بارداری ماشه اتساع دهانه رحم، و یک تولد طبیعی می گیرد. با این حال، بی کفایت دهانه رحم باز می شود بدون انقباضات رحمی، به سادگی به عنوان یک نتیجه از فشار از جنین در حال رشد و ضعف خاص خود را دارد. این به طور کلی در طول اواخر سه ماهه دوم یا اوایل سه ماهه سوم حاملگی و نتایج در زایمان زودرس و یا، به احتمال زیاد، سقط جنین رخ می دهد.
روش اعتماد به نفس تعیین قبل و یا حتی در اوایل حاملگی که آیا گردن رحم بی کفایت خواهد بود وجود ندارد. با این وجود برخی از عوامل خطر وجود دارد که نشان می دهد که احتمال به عنوان سابقه رحم بی کفایت، ترومای گردن، قرار گرفتن در معرض به diethylstilbestrol (DES)، و ناهنجاری های دهانه رحم. یک خانواده از اختلالات مادرزادی به نام اختلالات مجرای مولرین و مشکل بافت همبند به نام سندرم اهلر، دانلوس نیز دخیل شده است. با این حال، در اغلب موارد، علت آن ناشناخته است.
اگر تاریخ نشان می دهد بی کفایتی، جراح ممکن است دهانه رحم در یک روش دوخت به نام cerclage برای جلوگیری از زایمان زودرس، نزدیک است.

سایت کودکان ما به نقل از جام جم آنلاین: یکی از عمل‌های جراحی که گاه برای یک زن باردار لازم می‌شود «سرکلاژ» یا دوختن دهانه رحم است. این عمل هنگامی انجام می‌شود که شک به نارسایی دهانه رحم وجود داشته باشد. این بیماری به زایمان زودرس منجر می‌شود، زیرا دهانه رحم توانایی مقاومت و تحمل فشار ناشی از وزن جنین، کیسه آب و رحم و... را ندارد. بنابراین خود به خود باز شده و زایمان زودرس اتفاق می‌افتد.
بهترین راه تشخیص این بیماری وجود سابقه سقط در سه ماهه دوم بارداری است به صورتی که دهانه رحم بیمار بدون احساس درد و بدون انقباض رحمی، باز شده و جنین نارس دفع می شود.

اغلب این مشکل تکرار می شود یعنی در بیماری که دچار نارسایی دهانه رحم است، سابقه دفع جنین به صورت مکرر وجود دارد و معمولا اولین جنینی که سقط می شود، سن حاملگی بالاتری نسبت به جنین های بعدی دارد، یعنی در هر بار حاملگی وضع بدتر می شود.

برای تشخیص نارسایی دهانه رحم، معاینه دهانه رحم با ابزارهای خاص قبل از حاملگی سودمند است.

در صورت باز بودن دهانه رحم تشخیص داده می شود و بیمار کاندیدای دوختن دهانه رحم یا سرکلاژ در پایان سه ماهگی در حاملگی بعدی می شود.

از روش های تشخیصی دیگر، اندازه گیری سریال طول دهانه رحم در حاملگی هر دو هفته یکبار است که در صورت کوتاه شدن پشت سر هم در این اندازه گیری ها تشخیص نارسایی دهانه رحم داده می شود.

همین طور کسانی که رحم دو شاخ دارند کاندیدای سرکلاژ در دوران بارداری می شوند.

منابع: www.payeshjournal.ir -

نظرات بییندگان :