دعا برای حاملگی

دعا برای حاملگی

اللهم لا تذرنی فردا و انت خیرالوارثین وحیدا وحشا فیقصر شکری من تفکری بل هب لی عاقبت صدق ذکورا و اناتا ب- خواندن این دعا در سجده از امام صادق علیه السلام

دعا برای حاملگی

الف – این دعا از امام صادق نقل شده

اللهم لا تذرنی فردا و انت خیرالوارثین وحیدا وحشا فیقصر شکری من تفکری بل هب لی عاقبت صدق ذکورا و اناتا

ب- خواندن این دعا در سجده از امام صادق علیه السلام

رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعاء رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین

ج- صبح و شام هفتاد مرتبه «سبحان الله» و ده مرتبه «استغفرالله ربی و اتوب الیه» سپس نه مرتبه «سبحان الله» و یک مرتبه «استغرالله ربی و اتوب الیه» گفته شود.

د- در سحرگاهان صد بار استغفار کنید و در صورت فراموشی قضای آنرا بجا آورید.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :