درمان واژینوز باکتریال در بارداری چگونه انجام می شود؟

درمان واژینوز باکتریال در بارداری چگونه انجام می شود؟

مترونيدازول واژينال در درمان واژينوز باكتريال بارداري مؤثر است و باعث كاهش موارد پارگي قبل از موعد كيسه آب مي شود. غربالگري در درمان واژينوز باكتريال در حاملگي قويا توصيه مي شود. ...

درمان واژينوز باكتريال در بارداري و تاثير آن بر نتايج بارداري 

درمان واژینوز باکتریال در باردارینويسنده(گان):
دكتر زهره توانا، دكتر ژاله ذوالقدري، دكترمحمد جواد حدائق، دكتر طاهره پوردست،

چکيده:
مقدمه: نارس بودن يكي از شايع­ترين علل مرگ نوزادان است كه به­علت زايمان زودرس رخ مي­دهد. مطالعات اخير نشان­دهنده رابطه واژينوز باكتريال با زايمان قبل از موعد و پارگي كيسه آب است. در اين مطالعه رابطه بين واژينوز باكتريال با زايمان قبل از موعد و پارگي كيسه آب و تاثير درمان آن بر كاهش عوارض مذكور بررسي شده است.
روش كار: 500 خانم باردار تك قلو مراجعه كننده به كلينيك پري ناتالوژي حافظ وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شيراز از مهر ماه 1385 تا مهر ماه 1386 در يك مطالعه مورد- شاهدي دوسوكور شركت داده شدند و از ترشحات واژن آنان رنگ­آميزي گرم براي تشخيص واژينوز باكتريال تهيه شد. 112 نفر از آنان نتيجه مثبت داشتند كه به دو گروه تقسيم شدند. گروه اول قرص مترونيدازول واژينال به مدت 5 روز و گروه دوم دارو­نما به مدت مشابه دريافت كردند و دو هفته بعد از درمان و همچنين در هفته­هاي 32 و 37 مجددا رنگ آميزي گرم تهيه شد. هر دو گروه از نظر ميزان زايمان زودرس و پارگي كيسه آب ارزيابي شدند. داده ها با نرم افزار SPSS (نسخه 15) و به كمك آزمون­هاي آماري فيشر و مجذور كاي تجزيه و تحليل شد.
يافته­ها: شيوع واژينوز باكتريال 4/22 % بود. پاسخ به درمان در گروه مترونيدازول 2/91 درصد بود. ميزان پارگي كيسه آب در اين گروه به ميزان قابل توجهي نسبت به گروه دارونما كاهش يافت (007/0p=). 
نتيجه گيري: مترونيدازول واژينال در درمان واژينوز باكتريال بارداري مؤثر است و باعث كاهش موارد پارگي قبل از موعد كيسه آب مي شود. غربالگري در درمان واژينوز باكتريال در حاملگي قويا توصيه مي شود. 

نظرات بییندگان :