درد بعد از سزارین - برای کاهش درد بعد از سزارین چه راهکارهای وجود دارد؟

درد بعد از سزارین - برای کاهش درد بعد از سزارین چه راهکارهای وجود دارد؟

مصرف داروهای خوراکی عوارض کمتری مانند حالت تهوع و سرگیجه به دنبال دارند به علاوه بر این کم هزینه تر بوده و دسترسی به آنها نیز آسان تر است.

 برای کاهش درد بعد از سزارین چه راهکارهای وجود دارد؟

 برای کاهش درد بعد از سزارین

تحقیقات نشان می دهد؛ پس از انجام عمل سزارین برای کاهش درد ما در مصرف مسکن های خوراکی مانند استامینوفن ، مفیدتر از کنترل درد توسط تزریق مرفین است.

دکتر فرشته ضیائی متخصص زنان در گفت‌وگو با ایسنا گفت،: مصرف داروهای خوراکی عوارض کمتری مانند حالت تهوع و سرگیجه به دنبال دارند به علاوه بر این کم هزینه تر بوده و دسترسی به آنها نیز آسان تر است.

وی افزود: ولی عوارض ناشی از تزریق مرفین برای کاهش درد شدیدتر است و ۶ تا ۲۴ ساعت پس از انجام جراحی ، بیمارانی که داروهای خوراکی مصرف می کنند درد ، سرگیجه و حالت تهوع کمتری دارند.

وی تاکید کرد: علاوه بر این بیمار بعد از ترخیص از بیمارستان نیز خود می تواند در هنگام بروز درد بدون نیاز به پزشک از داروهای مسکن برای کاهش درد استفاده کنند.

کاهش درد بعد از سزارین

زمينه و هدف: کنترل درد بعد از عمل سزارين با بی حسی اسپانيال می تواند با استفاده از داروهای مسکنی مانند داروهای ضد التهابی غيراستروئيدی انجام شود. ايندومتاسين و ولتارن هر دو از دسته داروهای ضدالتهابی غيراستروئيدی هستند. هدف از انجام اين مطالعه مقايسه تاثير اين دو دارو بر کاهش شدت درد پس ازعمل سزارين بود.روش بررسی: در اين کار آزمايی بالينی 100 زن باردار بستری در بيمارستان ولی عصر (عج) شهر رزن که برای اولين بار مورد عمل سزارين انتخابی قرار گرفته بودند، به طور تصادفی در دو گروه 50 نفری قرار گرفتند. در هر گروه پس از تعيين نمرات شدت درد (با استفاده از خط کش 5 درجه ای ليکرت) و بر حسب نياز بيماران به مسکن، گروه مورد شياف ايندومتاسين 100 ميلی گرم هر 8 ساعت و حداکثر 2 بار در 24 ساعت و گروه شاهد آمپول ولتارن 75 ميلی گرم هر 12 ساعت و حداکثر 2 بار در 24 ساعت دريافت نمودند. نمرات شدت درد و عوارض جانبی و نيز نياز به مسکن اضافی (پتيدين) هر 4 ساعت تا 24 ساعت ارزيابی شد. اطلاعات با استفاده از آزمون های آماری تی، فيشر، آزمون مجذور کای و ويلکاکسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.يافته ها: ايندومتاسين و ولتارن هر دو بر کاهش درد تاثير مثبت داشتند (P<0.05). در 4 ساعت بعد از مصرف تفاوت معنی داری در کاهش درد در دو گروه ايندومتاسين و ولتارن و بيشتر در گروه ولتارن وجود داشت (P<0.05)، در حالی که در ساير اوقات اين تفاوت معنی دار نبود. از نظر نياز به مسکن اضافی تفاوت آماری معنی دار وجود نداشت و عوارض جانبی در گروه ايندومتاسين به نحو بارزی (6 درصد) کمتر از گروه ولتارن (42 درصد) بود (P<0.05).نتيجه گيری: نتايج اين مطالعه نشان داد که می توان ايندومتاسين را به عنوان مسکن پس از عمل سزارين و در ساعات اوليه به همراه يک مسکن ديگر برای بيماران توصيه نمود.

منابع: ایسنا-مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان

نظرات بییندگان :