خر - عباس یمینی شریف

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

خر

خر جانوری بود بی آزار

آماده برای بردن بار

چون نرم بود به راهواری

گویند بود خر سواری

نام دگرش دراز گوش است

گویند که بی شعور و هوش است

جزیره دانش

**

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :