خانم کلاغه - مهری ماهوتی

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

خانم کلاغه

خانم کلاغه خواب می دید

خواب درختان و خیابان

با جوجه اش آواز می خواند

در کوچه های خیس باران

*

در خواب او لبخند هرکس

از برگ گلها تازه تر بود

بر شانه هر شاخه انگار

زنبیلی از گردوی تر بود

*

آمد صدایی مثل غرش

طفلک پرید از خواب شیرین

مانند برگی خشک لرزید

خانم کلاغ از بوق ماشین

*

خانم کلاغه پر زد و رفت

با جوجه اش یک جای دیگر

از شهر و ماشین دور شد او

پر زد به جایی باصفاتر

*

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :