حاملگی با پیش آب

حاملگی با پیش آب

مايع پيش?انزال همان مايع شفافي است که پيش از انزال از آلت مردانه تراوش مي‌کند. بيشتر مردها کنترلي روي آن ندارند و تراوش آن را احساس هم نمي‌کنند. اين مايع داراي تعدادي اسپرم است و میتواند بارداری ایجاد

 آيا با مايع پيش انزال هم امکان باردار شدن هست؟ 

حاملگی با پیش آبمايع پيش?انزال همان مايع شفافي است که پيش از انزال از آلت مردانه تراوش مي‌کند. بيشتر مردها کنترلي روي آن ندارند و تراوش آن را احساس هم نمي‌کنند. اين مايع داراي تعدادي اسپرم است پس مي‌تواند بارداري ايجاد کند. 

آنچه پس از آميزش ، بايسته است  (طب معصومین)

الف ـ دستشویی رفتن 

1060. پيامبرخدا (ص): اگر مردي با همسر خويش نزديكي كرد ، تا دستشویی نكرده است ، غسل نكند ؛ از اين بيم كه مبادا باقي مانده مني در آمد و شد باشد و از آن ، دردي بي درمان خيزد .

1061.امام رضا (ع)ـ درباره آميزش و آداب آن ـ : پس چون آن كار را كردي ، راست مايست و كامل هم منشين ؛ بلكه برپهلوي راست لم بده و سپس ، زماني پس از آن كه كار خويش به پايان برده اي ، براي دستشویی كردن برخيز . در اين صورت ، به اذن خداوند عزوجل از سنگ [مثانه] درامان خواهي بود .

نظرات بییندگان :