جدول قد و وزن کودکان دختر و پسر به تفکیک جنسیت و سن بر حسب استاندارد مک لارن

جدول قد و وزن کودکان دختر و پسر به تفکیک جنسیت و سن بر حسب استاندارد مک لارن

جدول قد و وزن کودکان دختر و پسر به تفکیک جنسیت و سن بر حسب استاندارد مک لارن از سن نوزاد نو پا تا سن 8 سالگی

جدول رشد کودکان دختر و پسر

جدول قد و وزن کودکان دختر و پسر به تفکیک جنسیت و سن بر حسب استاندارد مک لارن

جدول رشد کودکان , استاندارد مک لارن


نظرات بییندگان :