جدول اندازه گیری وزن و قد جنین هفته به هفته در دوران بارداری و حاملگی

جدول اندازه گیری وزن و قد جنین هفته به هفته در دوران بارداری و حاملگی

در اینجا جدول اندازیه گیری رشد قد و وزن جنین از هفته اول بارداری تا هفته چهلم بارداری آورده شده است توجه کنید که این اعداد بصورت میانگین از نمونه آماری جمع آوری شده است

براي كنترل بهتر دوران بارداري و تشخيص نحوه رشد جنين و تصميم گيري مناسب براي ختم حاملگي بويژه در موارد پرخطر، دانستن وزن تخميني جنين الزامي است. بهترين وسيله تخمين وزن جنين سونوگرافي مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي يك روش ساده، مطمئن و سريع در پيش بيني وزن جنين به كمك سونوگرافي در خانم هاي باردار ايراني و بررسي تغييرات احتمالي و مقايسه نتايج با مطالعه مشابه خارجي است. مطالعه به روش توصيفي تحليلي و بصورت آينده نگر و با اندازه گيري سونوگرافيك قطر بي پاريتال، قطر ميانگين وزن نوزادان متولد شده 2320 گرم بود. با استفاده از آناليز رگرسيون متعدد داده ها، براي پيش بيني وزن نوزاد فرمول زير بدست آمد. 4932.1- (سانتي متر) قطر بي پاريتال×15.6- (سانتي متر) قطر متوسط شكم×20+ (سانتي متر) طول ران×95.8=وزن (گرم) اثر كليه پارامترهاي وارد شده در معادله از لحاظ آماري معني دار بود (P<0.02). علاوه بر آن جدول ساده اي براي تخمين وزن جنين پديد آمد. آزمون T جهت مقايسه اين جدول و با جدول مشابه Rose & Mc callum در رديف هاي انتهايي جدول و يا بعبارتي در اوزان تخميني 4000 گرم و يا بيشتر اختلاف معني دار نشان داد (P<0.05). مطالعه ما نشان داد كه تخمين وزن جنين با استفاده از مجموع سه پارامتر بيومتريك قطر بي پاريتال، قطر متوسط شكم و طول ران روش دقيق و قابل قبولي است. تحقيق بيشتر در بكارگيري ساير پارامترهاي جنيني بويژه در مورد اختلال رشد جنين (FGR) و يا ماكروزومي ممكن است در تخمين دقيق تر وزن جنين كمك كننده باشد.

جدول وزن جنین در هفته های مختلف

جدول قد و وزن جنین

در اینجا جدول اندازه گیری  رشد قد و وزن جنین از هفته اول بارداری تا هفته چهلم بارداری آورده شده است توجه کنید که این اعداد بصورت میانگین از نمونه آماری جمع آوری شده است و ممکن است وزن جنین شما بالاتر و یا پائین تر از این اعداد قرار گیرد که در اینصورت اصلا جای نگرانی نیست چون قد و وزن جنین به عواملی بسیاری من جمله ژنتیک و ارث بری مرتبط است. لذا برای محاسیه دقیقتر باید مسائل ارت بری را نیز در نظر بگیرید.

جدول رشد جنین قد و زن بارداری

جدول اندازه گیری قد و وزن جنین از هفته هشتم بارداری تا هفته بیستم - قد جنین از سر تا باسن است

جدول رشد وزن و قد جنین در دوران بارداری

جدول اندازه گیری وزن و قد جنین هفته به هفته در دوران بارداری و حاملگی


نظرات بییندگان :